ΣτΠ: Κατάργηση φόρου υπέρ τρίτων

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη, πολίτης διαµαρτυρήθηκε στην Αρχή επειδή η αρµόδια λιµενική αρχή του ζητούσε να καταβάλει παράβολο υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (ΜΤΝ), προκειµένου να του χορηγήσει βεβαίωση ακινησίας σκάφους αναψυχής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η νοµοθετική βάση για την επιβολή του συγκεκριµένου παραβόλου έχει προ πολλών ετών εκλείψει µε συνέπεια αυτό να εισπράττεται παράνοµα. Με έγγραφό του τον Ιούνιο του 2013 έθεσε το όλο ζήτηµα υπόψη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Το Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος, µε έγγραφό του τον ∆εκέµβριο του 2013, ενηµέρωσε τον Συνήγορο ότι επεξεργάζεται σχετική εγκύκλιο προκειµένου οι ιδιοκτήτες σκαφών να µπορούν µε αίτησή τους να απαιτήσουν την επιστροφή των ποσών που έχουν αχρεωστήτως καταβάλει υπέρ του ΜΤΝ, για την έκδοση της βεβαίωσης ακινησίας σκάφους αναψυχής.

Ήδη, από 1-7-2014, µε νοµοθετική ρύθµιση (Ν. 4254/2014, άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Γ5 παρ. Α5) καταργήθηκε και επισήµως το συγκεκριµένο παράβολο.