ΣτΠ: Μεσολάβηση για την ολοκλήρωση διαδικασίας διακρατικής υιοθεσίας

0

 

Ζεύγος υποψήφιων θετών γονέων ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακρατικής υιοθεσίας ανηλίκου από χώρα της Ασίας, η οποία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2008.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε κακή συνεννόηση µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών των δυο κρατών, λόγω παρερµηνείας του τρόπου εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Χάγης για τις διακρατικές υιοθεσίες. Ειδικότερα, οι διαδικασίες υιοθεσίας είχαν τεθεί σε αναστολή µε την αιτιολογία της αναµονής σύναψης συµφωνίας µεταξύ των δύο χωρών, παρόλο που υπήρχε ήδη σε εφαρµογή η διεθνής διακρατική συµφωνία.

Ο Συνήγορος, σε συνεννόηση µε τους αιτούντες υποψήφιους θετούς γονείς και την Κεντρική Αρχή ∆ιακρατικών Υιοθεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ζήτησε από την αρµόδια υπηρεσία της εµπλεκόµενης ασιατικής χώρας την άρση της αναστολής εξέτασης και την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης του φακέλου υιοθεσίας της ανήλικης -που φιλοξενούνταν από τη γέννησή της σε ορφανοτροφείο- δεδοµένου ότι είχαν ολοκληρωθεί οι σχετικοί έλεγχοι (κοινωνικές έρευνες, υποβολή δικαιολογητικών κλπ).

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ενεργοποιήθηκε εκ νέου η επικοινωνία µεταξύ της Κεντρικής Αρχής ∆ιακρατικών Υιοθεσιών της Ελλάδας και της αρµόδιας υπηρεσίας της ασιατικής χώρας και η µελέτη του φακέλου υιοθεσίας. Η ανήλικη βρίσκεται στην Ελλάδα µε τους θετούς της γονείς ήδη από τον Απρίλιο του 2015, και το 2016 ολοκληρώθηκαν και οι τυπικές νοµικές διαδικασίες εγγραφής της στη µερίδα των θετών γονέων.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη ορθής ερµηνείας και ευέλικτης εφαρµογής του νοµικού πλαισίου και ειδικότερα των ∆ιεθνών Συµβάσεων από όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, µε την αξιοποίηση των γενικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της διοίκησης καθώς και εκείνων που απορρέουν από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και αποτελούν ερµηνευτικά εργαλεία των ειδικότερων διατάξεων του εσωτερικού και διεθνούς δικαίου.
 

Σχόλια