ΣτΠ: Νομικά αβάσιμη η βάση υπολογισμού της κράτησης 4 τοις εκατό υπέρ κλάδου ασθενείας

0

 

Για το ζήτηµα σχετικά µε τη βάση υπολογισµού της εισφοράς συνταξιούχων 4% υπέρ Κλάδου Ασθένειας σε είδος, µετά τις διαδοχικές µειώσεις των συντάξεων, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε, από τον Αύγουστο του 2013 εκπονήσει σχετικό πόρισµα το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Αρχής και μπορείτε να το δείτε εδώ.

Με το πόρισµά του αυτό, το οποίο απηύθυνε προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το οποίο παρέµεινε αναπάντητο, ο ΣτΠ ζητούσε ο υπολογισµός της εισφοράς να γίνεται επί του µεικτού ποσού των συντάξεων λαµβάνοντας υπόψη τις διαδοχικές µειώσεις που επιβλήθηκαν σε αυτές. Πιο συγκεκριµένα ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριζε, ότι ο τρόπος υπολογισµού της κράτησης 4% υπέρ του κλάδου ασθένειας, όπως εφαρµοζόταν, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι µέχρι τότε µειώσεις, ήταν εσφαλµένος, ως νοµικά αβάσιµος, και θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

Ειδικότερα, η Αρχή, ερευνώντας αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαµαρτύρονταν, επειδή για την κράτηση 4 % των συνταξιούχων υπέρ του Κλάδου Ασθένειας δεν λαµβάνονταν υπόψη οι αλλεπάλληλες µειώσεις των συντάξιµων αποδοχών τους, διαπίστωνε τα εξής:

Α. Οι διαδοχικές µειώσεις που επιβλήθηκαν µε τους νόµους 3896/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν «κρατήσεις» επί των συντάξεων αλλά «µειώσεις», όπως άλλωστε αναφέρεται και στις αντίστοιχες διατάξεις των παραπάνω νόµων.

Β. Ως βάση για τον υπολογισµό της κράτησης του 4% θα έπρεπε να λαµβάνεται υπόψη, το εκάστοτε καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης, που ταυτίζεται µε το µεικτό ποσό (ή τις µεικτές αποδοχές).

Γ. Ως εκ τούτου, ως συνεπής µε το τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο τρόπος ήταν η κράτηση 4% υπέρ κλάδου ασθένειας σε είδος, στις συντάξεις, να γινόταν επί του µεικτού ποσού της σύνταξης το οποίο προέκυπτε µετά την αφαίρεση των µειώσεων των ν. 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012.

∆. Αρχικά, το ΓΛΚ εφαρµόζοντας, ορθά, τις σχετικές διατάξεις, υπολόγιζε την κράτηση 4% υπέρ του κλάδου ασθενείας επί του καταβαλλόµενου ποσού, από το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι σχετικές µειώσεις.

Ε. Ωστόσο ο Σ.τ.Π. µε έκπληξη διαπίστωσε ότι αντί η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εναρµονιστεί µε την ορθό τρόπο υπολογισµού της κράτησης, όπως γινόταν στο ΓΛΚ, αντιθέτως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών είχε ζητήσει, µε το υπ’ αριθ. 116931/0092/7.8.2013 έγγραφο (βλέπε παραπάνω link), η κράτηση 4% για την υγειονοµική περίθαλψη επί των συντάξεων του ∆ηµοσίου να διενεργείται, στο αρχικό, προ των µειώσεων, ποσό.

Με την ψήφιση του ν.4387/2016 άλλαξε το ύψος της κράτησης υπέρ κλάδου ασθενείας (από 4% σε 6%) και διευκρινίσθηκε η βάση υπολογισµού της. Η Αρχή παρακολουθεί την εφαρµογή του νέου νόµου και ως προς την συγκεκριµένη κράτηση.

Σχόλια