ΣτΠ: Παρέµβαση για τη χορήγηση χρηµατικής αµοιβής λόγω παράδοσης αρχαίου

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, διαµαρτυρόµενος για τη µη έγκαιρη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ) για την καταβολή αµοιβής, λόγω παράδοσης αρχαίων, µε αποτέλεσµα την παραγραφή της χρηµατικής αυτής απαίτησης κατά του δηµοσίου.

Σύμφωνα µε την αρχαιολογική νοµοθεσία, για τη δήλωση και παράδοση κινητών αρχαίων προβλέπεται η χορήγηση χρηµατικής αµοιβής, το ύψος της οποίας καθορίζεται και χορηγείται µε απόφαση της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις ορίζουν ότι όλες ανεξαιρέτως οι χρηµατικές απαιτήσεις κατά του δηµοσίου υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή, εφόσον από άλλη διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής τους.

Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν επιπλέον τη διακοπή της παραγραφής, µε την υποβολή αίτησης για την πληρωµή των απαιτήσεων στην αρµόδια υπηρεσία, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του αρµόδιου φορέα για την πληρωµή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ τις υπέρµετρες καθυστερήσεις από την αρµόδια Εφορεία Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, τόσο ως προς τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων δικαιολογητικών, όσο και στη µη έγκαιρη αποστολή του φακέλου στις κεντρικές υπηρεσίες για τη διάθεση των πιστώσεων.
Συγκεκριµένα οι πιστώσεις διατέθηκαν δυόµισι χρόνια µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης για τη χορήγηση της σχετικής αµοιβής.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων αποδέχθηκε ότι µεσολάβησε µεγάλο χρονικό διάστηµα από την έκδοση της σχετικής απόφασης περί χορήγησης αµοιβής, έως τη διαβίβαση του φακέλου στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι η σχετική δράση είχε επανειληµµένα ενταχθεί στο επιχειρησιακό της σχέδιο, αλλά το ποσό εγκρίθηκε µε καθυστέρηση έξι χρόνων.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων υπέβαλε εκ νέου το φάκελο της υπόθεσης στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Χανίων, η οποία έθετε θέµα παραγραφής της απαίτησης.

Κατόπιν όλων αυτών, εκδόθηκε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του ποσού των 1.500 ευρώ.