ΣτΠ: Προβλήματα στην χορήγηση επιδόματος τοκετού από το ΕΤΑΑ

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη, η Αρχή διερεύνησε αναφορές για προβλήµατα που ανέκυψαν κατά τη χορήγηση του επιδόµατος τοκετού από τον Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων –Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ)- κατά το χρονικό διάστηµα πριν από την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριµένα, τα προβλήµατα αυτά αφορούσαν αφενός το επίδοµα τοκετού για δίδυµη κύηση και αφετέρου την καταβολή ενός επιπλέον ποσού, σε περίπτωση που ο τοκετός γινόταν σε δηµόσιο νοσοκοµείο.

Μετά την ένταξη των τοµέων υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ η µαιευτική περίθαλψη ρυθµίζεται – όπως συµβαίνει µε τα περισσότερα ασφαλιστικά ταµεία- σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Ωστόσο, κατά το χρονικό διάστηµα που υποβλήθηκαν τα συγκεκριµένα αιτήµατα, ίσχυαν οι καταστατικές διατάξεις του ΕΤΑΑ, όπως είχαν συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής (∆Ε) Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Παρόλα αυτά η διεύθυνση του ΕΤΑΑ αρνήθηκε να καταβάλει τα συγκεκριµένα επιδόµατα, υποστηρίζοντας ότι έχουν πλέον τροποποιηθεί ή καταργηθεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι θα πρέπει να εφαρµοστούν όσα προβλέπονταν από τις αποφάσεις της ∆Ε Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, εφόσον τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων είχαν θεµελιωθεί στη διάρκεια του παλαιού καθεστώτος, πριν δηλαδή το συγκεκριµένο ταµείο υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ.

Μετά από αλλεπάλληλες παρεµβάσεις της Αρχής, τα ζητήµατα τέθηκαν υπόψη της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ, η οποία γνωµοδότησε υπέρ της θέσης του Συνηγόρου του Πολίτη, και εκδόθηκαν θετικές αποφάσεις για τα αιτήµατα των ασφαλισµένων.

Σχόλια