ΣτΠ: Πρόταση συμψηφισμού παρακρατηθέντος φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές πολιτών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι, από το φόρο µισθωτών υπηρεσιών που τους αναλογούσε, δεν είχε αφαιρεθεί ο φόρος που ο εργοδότης τους είχε παρακρατήσει από το µισθό τους και είχε προκαταβάλει στην εφορία. Έτσι καλούνταν να πληρώσουν ξανά, ουσιαστικά εις διπλούν, τα προκαταβληθέντα ποσά.

Οι συγκεκριµένοι φορολογούµενοι, σύμφωνα με τον ΣτΠ, είχαν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση για παρελθόντα έτη εκπρόθεσµα, και συγκεκριµένα αφού είχαν περάσει 3 χρόνια από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της. Για το ζήτηµα της καθυστερηµένης υποβολής φορολογικών δηλώσεων το Υπουργείο Οικονοµικών είχε ήδη εκδώσει εγκύκλιο (ΠΟΛ 1068/2012), η οποία, αποδεχόµενη σχετική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, θεωρούσε ότι, εν προκειµένω, εφαρµόζονται οι διατάξεις «για την παραγραφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο ∆ηµόσιο.

Συγκεκριµένα, για τα ποσά που καταβάλλονται αχρεωστήτως στο ∆ηµόσιο προβλέπεται τριετής παραγραφή. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη γνωµοδότηση ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στις ∆ΟΥ θεωρείται ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν. Εάν ο φορολογούµενος δεν υποβάλει για διάστηµα µεγαλύτερο της τριετίας φορολογική δήλωση ώστε να γίνει ο συµψηφισµός του, το ποσό αυτό δεν µπορεί πλέον να συµψηφιστεί. Ο Συνήγορος τόνισε σε έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονοµικών ότι τα ποσά του προκαταβληθέντος φόρου δεν µπορούν να θεωρηθούν ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» διότι, κατά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 905 παρ. 2), «το χρέος που καταβλήθηκε πριν από τη λήξη του δεν αναζητείται».

Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτηµα παραγραφής και τα προκαταβληθέντα ποσά πρέπει να συµψηφιστούν. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονοµικών δεν αποδέχθηκε τη θέση του Συνηγόρου και ενέµεινε στην άποψή του.
 

-Έγγραφο του ΣτΠ προς το Υπουργείο Οικονομικών – 194 KB

Διοικητική ανταπόκριση – 298 KB

Σχόλια