ΣτΠ: Ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών προς τον τ. ΟΕΚ

0

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα ρύθµισης αποπληρωµής οφειλών προς τον καταργηθέντα Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), αλλά και για την ειδική µέριµνα που λαµβάνεται για τις ευάλωτες οµάδες δανειοληπτών, µε την Απόφαση (52246/3173, ΦΕΚ Β΄ 539), της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Η Ανεξάρτητη Αρχή τα τελευταία χρόνια, είχε γίνει αποδέκτης µεγάλου αριθµού αναφορών από δικαιούχους των στεγαστικών προγραµµάτων του τ. ΟΕΚ, οι οποίοι ζητούσαν τη διευκόλυνση της αποπληρωµής των οφειλών τους. Ο Συνήγορος, ήδη από το 2012, µε έγγραφά του προς τη ∆ιοίκηση του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), καθολικού διαδόχου του ΟΕΚ, είχε ζητήσει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να αποφευχθεί η παύση πληρωµών από τους δανειολήπτες. Προς αυτή την κατεύθυνση είχε τονίσει την ανάγκη δηµιουργίας του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου.

Είχε, επίσης, επισηµάνει τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι δανειολήπτες, λόγω των µειώσεων στους µισθούς τους και της πλήρους αναντιστοιχίας των εισοδηµάτων τους µε τις οφειλόµενες δόσεις, γεγονός το οποίο τους οδηγούσε σε απόγνωση. Τέλος, είχε προτείνει να υιοθετηθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών, αλλά και να ληφθούν υπόψη όλα τα δεδοµένα που αφορούσαν τους δανειολήπτες, όπως το διάστηµα ανεργίας, τα εισοδηµατικά και οικογενειακά κριτήρια, αλλά και το ύψος του δανείου, µε σκοπό να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την οποία δίνεται η δυνατότητα ρύθµισης αποπληρωµής οφειλών από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Επιπλέον, στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τις ευάλωτες οµάδες δανειοληπτών, για τους ανέργους, όσους λαµβάνουν χαµηλά εισοδήµατα, αλλά και τους έχοντες αδυναµία πληρωµής των δόσεων.

Τέλος, στις 19 Απριλίου 2018, τέθηκε σε λειτουργία στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆, η ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στις ευνοϊκές ρυθµίσεις .

Σχόλια