Συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής του έργου «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας»

0

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης “Συγκροτούμε Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας» (αριθμ. 1400/2015 σύμβαση), αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Γεώργιο Αλμπούρα, Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον
Γεώργιο Παπαγεωργίου, Εφέτη Αθηνών.
2. Θεόφιλο Τσαγρή, Προϊστάμενο Τμήματος της ΚΥΥΔΔΑΔ, με αναπληρώτριά του
την Εριφύλη Μανούκα-Χρηστάκη, υπάλληλο της ΚΥΥΔΔΑΔ.
3. Ξανθίππη Παππά, Προϊσταμένη Τμήματος της ΚΥΥΔΔΑΔ, με αναπληρώτριά της
την Νικολέττα Μολυμπάκη, υπάλληλο του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου που
υπηρετεί στην ΚΥΥΔΑΔ.
4. Σγουρία Δραγάζη, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Πειραιώς, με αναπληρώτριά της την Χαρούλα Ζαβιτσάνου,
Προϊσταμένη του Τμήματος Μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς.
5. Θεοφάνη Μπαλαφούτη, δικαστικό υπάλληλο του Πρωτοδικείου Πειραιά, με
αναπληρωτή του τον Δημήτριο Χατζή, δικαστικό υπάλληλο του Πρωτοδικείου
Πειραιά.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει η Βλαχοκώστα Ελένη, υπάλληλος της Θέμις
Κατασκευαστική ΑΕ που υπηρετεί στην ΚΥΥΔΔΑΔ, με αναπληρώτριά της την
Αλεξάνδρα Διαλέτη, υπάλληλο της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6
της εν θέματι αριθμ. 1400/2015 σύμβασης (Επιτροπές Παραλαβής και
Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ), τις κείμενες διατάξεις, τα ειδικότερα οριζόμενα στη
σχετική διακήρυξη, καθώς και σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας
του ΥΔΔΑΔ.