Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίο για το 2016

0

ΦΕΚ Β’ 334 12/2/2016

Αριθμ. 11984
Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
για το έτος 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 91 του Συντάγματος,
β) Του άρθρου 96 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Α ́35) όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2172/1993 (207 Α ́).
2. Το υπ’ αριθμ. 312/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Α ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και σε δημόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Συγκροτούμε το κατά το άρθρο 91 του Συντάγματος Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 αποτελούμενο από τον Νικόλαο Σακελλαρίου του Καρόλου, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο και από τα κατωτέρω μέλη που κληρώθηκαν σε δημόσια συνεδρίαση του Α ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 16/12/2015 κατά σειρά κλήρωσης, ως εξής:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. α) Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου
β) Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ, Συμβούλους
της Επικρατείας.
2. α) Βασίλειο Καπελούζο του Παναγιώτη.
β) Ευγενία Προγάκη του Ηλία, Αρεοπαγίτες.
3. α) Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου
β) Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου, Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Νικόλαο Τέλλη του Δημητρίου.
β) Γρηγόριο Καλφέλη του Ευαγγέλου, Καθηγητές της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Μαρία Καραμανώφ του Θεμιστοκλή.
β) Αθανάσιο Ράντο του Ελευθερίου, Αντιπροέδρους
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. α) Ευφημία Λαμπροπούλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
β) Αγγελική Αλειφεροπούλου του Αθανασίου, Αρεοπαγίτη.
3. α) Βασιλική Ανδρεοπούλου του Πέτρου.
β) Γεωργία Τζομάκα του Γρηγορίου, Συμβούλους του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Δημήτριο Δημητρίου του Κυριάκου, Καθηγητή
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
β) Ευαγγελία Ποδηματά του Νικολάου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια