Συμπεράσματα Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ελληνική βιομηχανία

0

Ολιγοπωλιακές συνθήκες με δυσμενείς επιπτώσεις στις τιμές επικρατούν στην ελληνική βιομηχανία, σύμφωνα με το συμπέρασμα της «χαρτογράφησης» που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μελέτη αφορά τους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας και αφορά στο διάστημα 1996-2002.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, ο μέσος όρος του δείκτη συγκέντρωσης στους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας είναι 3.703 και υποδηλώνει ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση, καθώς το όριο «επικινδυνότητας» σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ είναι το 2.000.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μονοπωλιακής δύναμης σε μία αγορά/κλάδο και τους οποίους προσέγγισε η μελέτη, είναι η δομή τους, κατά πόσο οι υπάρχουσες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε επίπεδο καινοτομιών και χρήσης νέων τεχνολογιών και ο ανταγωνισμός που ασκείται από τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στην συγκεκριμένη αγορά/κλάδο.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι σε μία συγκεντρωμένη αγορά η ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης είναι πιο πιθανή σε μια αγορά όπου η συνολική παραγωγή είναι επιμερισμένη στο σύνολο των επιχειρήσεων, ενώ ο τεχνολογικός ανταγωνισμός «υποχρεώνει» τις επιχειρήσεις να γίνονται διαχρονικά πιο αποτελεσματικές, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και κατ επέκταση τις τιμές.

Σχόλια