spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΣύντομα τα τρία φορολογικά νομοσχέδια για ακίνητα, εταιρείες και εισόδημα

Σύντομα τα τρία φορολογικά νομοσχέδια για ακίνητα, εταιρείες και εισόδημα

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο που θα αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις, ενώ θα ακολουθήσει η κατάθεση αυτού που αφορά τις αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου και του σχεδίου νόμου με το οποίο θα καθιερώνεται νέο καθεστώς στη φορολογία των φυσικών προσώπων.

Όσον αφορά στο πρώτο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν τα νομικά πρόσωπα και οι οποίες θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, ενώ αναμένεται να προβλέπει και την παροχή νέων κινήτρων ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων, που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2006, αναμένεται ότι θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός και θα έχει ως στόχο όπως υποστηρίζει το οικονομικό επιτελείο την εξυγίανση στον τομέα της οικοδομής, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ακινήτων.

Οι βασικότερες αλλαγές που θα επέλθουν στη φορολογία κεφαλαίου με το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– στο ΦΠΑ υπόκεινται μόνο οι μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων.

– η παράδοση νεόδμητων οικοδομών φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (19%) και υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου στο Δημόσιο είναι οι κατασκευαστές.

– η υπαγωγή στον ΦΠΑ είναι υποχρεωτική για τους κατ επάγγελμα κατασκευαστές, ενώ παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς ΦΠΑ και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν ασχολούνται κατ επάγγελμα, αλλά περιστασιακά, με την ανέγερση και πώληση οικοδομών.

– η αγορά πρώτης κατοικίας δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, αλλά εξακολουθεί να υπόκειται στο Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, διατηρώντας κατ αυτό τον τρόπο την απαλλαγή από το φόρο της πρώτης κατοικίας που ισχύει σήμερα.

– ως φορολογητέα αξία για την επιβολή του φόρου λαμβάνεται η δηλωθείσα τιμή πώλησης του ακινήτου. Για λόγους, ωστόσο, διασφάλισης των δημοσίων εσόδων προβλέπεται ότι αν η παραπάνω αξία είναι μικρότερη από το συνολικό κόστος της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας ή την αντικειμενική αξία, ως φορολογητέα αξία θα λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις αξίες αυτές.

Κάθε περαιτέρω μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου που αποκτήθηκε με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1/1/2006 παύει να επιβαρύνεται με το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω μεταβιβάσεις θα υπόκεινται σε Τέλος Συναλλαγής, το οποίο βαρύνει τον αγοραστή και το οποίο έχει οριστεί σε ποσοστό 1% επί της αξίας του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος, καθώς και σε Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος.

Ο ΦΑΥ βαρύνει τους πωλητές των ακινήτων, ενώ επιβάλλεται στη διαφορά ανάμεσα στην τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ αυτού δικαιώματος και καταβάλλεται πριν από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι το ύψος των συντελεστών φορολόγησης θα είναι αντιστρόφως ανάλογο με το χρονικό διάστημα που παρέμεινε το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στην ιδιοκτησία του υπόχρεου στο φόρο πωλητή. Έτσι, ο συντελεστής του φόρου έχει οριστεί σε:

α) 20% αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρέμεινε στην ιδιοκτησία του πωλητή για χρονικό διάστημα έως και πέντε έτη από την απόκτησή του.

β) 10% αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρέμεινε στην ιδιοκτησία του πωλητή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών μέχρι και τα δεκαπέντε έτη.

γ) 5% αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρέμεινε στην ιδιοκτησία του πωλητή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε ετών μέχρι και τα είκοσι πέντε έτη.

γ) 0% αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρέμεινε στην ιδιοκτησία του πωλητή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι πέντε ετών.

Τα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποστηρίζουν ότι με την ανωτέρω διαφοροποίηση των συντελεστών επιβαρύνονται συγκριτικά περισσότερο οι βραχυχρόνιες υπεραξίες, στις οποίες είναι εντονότερο το φαινόμενο της κερδοσκοπίας. Αντίθετα, όπως τονίζουν, η μεταπώληση ακινήτων τα οποία διατήρησε ο ιδιοκτήτης τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι πέντε ετών απαλλάσσεται πλήρως της φορολογίας.

Το νομοσχέδιο, τέλος, που θα αφορά τις αλλαγές στη φορολογία των φυσικών προσώπων έχει ως στόχο την ελάφρυνση των χαμηλότερων εισοδηματικά στρωμάτων της ελληνικής οικονομίας, ενώ επιδιώκεται και η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω ελαφρύνσεις, όπως έχει ήδη υπογραμμίσει το οικονομικό επιτελείο, θα υιοθετηθούν σταδιακά από το 2007, υπό την αίρεση πάντα ότι θα το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, ενώ μεταξύ των άλλων θα προβλέπουν τα εξής:

1. σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών

2. μείωση των φορολογικών κλιμακίων

3. αύξηση των αφορολογήτων ορίων

4. πάταξη της φοροδιαφυγής, με την αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων και τη χρήση νέων μεθόδων και διαδικασιών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Επίσης, το ίδιο σχέδιο νόμου αναμένεται να προβλέπει τη θέσπιση του νέου αντικειμενικού συστήματος όσον αφορά στον τρόπο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των ελέγχων, με την καθιέρωση ειδικών κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται κατά τους ελέγχους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στόχος του νέου πλαισίου των ελέγχων που θα θεσπιστεί είναι αφενός η μείωση των προληπτικών ελέγχων, αφετέρου όμως η απαλλαγή των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων από τα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και η εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών.

Επισημαίνεται ότι τα στελέχη του υπουργείου θεωρούν αναγκαία τη θέσπιση ενός νέου συστήματος ελέγχων καθώς, όπως έχει προκύψει από ειδική έρευνα, το υπάρχον σύστημα οδηγεί σε λογιστικές διαφορές που ουσιαστικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις και εξανεμίζουν τα όποια οφέλη από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Από την άλλη πλευρά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα ανοίγει το δρόμο για την υιοθέτηση των προσυμπληρωμένων εντύπων φορολογίας εισοδήματος. Στα εν λόγω έντυπα οι υπόχρεοι θα συμπληρώνουν μόνο τους κωδικούς που εμφανίζουν μεταβολή σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν δηλώσει στους ίδιους κωδικούς την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία που παραμένουν αμετάβλητα και επομένως δεν χρειάζονται κάποια αλλαγή θα είναι ήδη προεκτυπωμένα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Lawjobs