Συστάσεις από την Ε.Ε. για κατάργηση των διακρίσεων κατά των αλλοδαπών εταιρειών

0

Επίσημο αίτημα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα , για τροποποίηση της νομοθεσίας της που αφορά τους φορολογικούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες στην Ελλάδα φορολογούνται βαρύτερα από τις ημεδαπές.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες εισάγουν διακριτική μεταχείριση και δεν συμβιβάζονται με τη συνθήκη ΕΚ, η οποία εγγυάται την ελευθερία εγκατάστασης.

Το αίτημα διαβιβάστηκε με τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ και σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των φορολογικών συντελεστών για τις ημεδαπές και τις αλλοδαπές προσωπικές εταιρείες, αλλά υποστηρίζει ότι η διαφορά αυτή είναι δικαιολογημένη, λόγω του ότι ένα ποσοστό των κερδών των ημεδαπών προσωπικών εταιριών φορολογείται ως προσωπικό εισόδημα των εταίρων.

Σχόλια