Σύσταση Επιτροπής για την περαιτέρω απλοποίηση της απεικόνισης των συναλλαγών

0

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και στα πλαίσια αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, συστήνεται ειδική, άμισθη επιτροπή με στόχο την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της λογιστικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή θα έχει την αρμοδιότητα διαβούλευσης με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών μέσω των απαιτούμενων τροποποιήσεων στη λογιστική νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά της.

Η Επιτροπή οφείλει να συντάξει μέχρι 31 Ιουλίου 2013 έκθεση επί των εξής θεμάτων:

1. Περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπόμενων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

2. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις που απαιτούνται στη λογιστική νομοθεσία και σε θέματα που συνδέονται με αυτή.

Σχόλια