Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

0

Αθήνα, 06/08/2018 – Αρ. Πρωτ: 84615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΜΗ

Tαχ. Δ/νση:Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.:101 81
Πληροφορίες:Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο:213 15 14 303
Fax:210 38 38 981
e-mail: eathanasaki@gge.gr

ΘΕΜΑ: Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ – Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και εγγραφή τους στο Μητρώο

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 15-18 της ΚΥΑ 63577/13.6.2018 συστήνεται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο θα τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Η δημιουργία του εν λόγω Μητρώου συνιστά αναβάθμιση τόσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, όσο και για τους ίδιους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών αυτών, καθώς η εγγραφή τους στο Μητρώο θα πιστοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες, την εμπειρία και την αξιοπιστία που διαθέτουν για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

Η προσπάθεια για βελτίωση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτές, καθίσταται αναγκαία, λόγω της σπουδαιότητας του Γενικό Εμπορικό Μητρώου για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας στη χώρα, καθώς συμβάλει στη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο καλείται να συστήσει η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με τα κατάλληλα μέσα και ίδιους πόρους, διακρίνεται στα εξής υπό-Μητρώα:

Α) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ Β) Υπο- Μητρώο Πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ ως ΥΜΣ Γ) Υπο-Μητρώο Συμβολαιογράφων-ΥΜΣ

Το Μητρώο των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ θα βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.. 

Α) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ.

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της προαναφερθείσας ΚΥΑ:
α) Χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. νοείται το φυσικό πρόσωπο που ασχολείται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρίζει πράξεις και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..
β) Η ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.ΕΜΗ. αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ..
γ) Η εγγραφή στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει επιτυχή συμμετοχή σε ειδικό για το σκοπό αυτό πρόγραμμα, πιστοποιημένο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που θα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και θα καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών.

2. Δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και των Τμημάτων Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών1, έχουν ήδη συμμετάσχει επιτυχώς στο πιστοποιημένο πρόγραμμα «Εταιρικό Δίκαιο και Γ.Ε.ΜΗ.», το οποίο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές και υλοποιήθηκε για να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη πιστοποίησης των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., παρακαλούνται όλοι οι Προϊστάμενοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.2 και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών, όπως προβούν στα ακόλουθα:
α) Να συγκεντρώσουν όλες τις Βεβαιώσεις Πιστοποίησης που χορηγήθηκαν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στους υπαλλήλους που συμμετείχαν επιτυχώς στο ανωτέρω πρόγραμμα. Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία ταυτότητας του κάθε υπαλλήλου,
β) Να συντάξουν έγγραφο με το οποίο να βεβαιώνουν ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι υπηρετούν στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ή στα Τμήματα Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών και να αιτούνται την εγγραφή αυτών στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ..
γ) Να αποστείλουν όλα τα ανωτέρω έγγραφα στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ηλεκτρονικά, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

3. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μετά την παραλαβή και έλεγχο πληρότητας των ανωτέρω, θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση εγγραφή των υπαλλήλων στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2018.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει ακόμη το σχετικό σεμινάριο, τους ενημερώνουμε ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί δυο σεμινάρια με τον τίτλο «Εταιρικό Δίκαιο και ΓΕΜΗ» που θα πραγματοποιηθούν στις 24-28 Σεπτεμβρίου και 15-19 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Μόλις λάβουν τη Βεβαίωση Πιστοποίησης, θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την αποστολή των αναφερομένων στην παρ. 2 του παρόντος στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16 της ΚΥΑ.

5. Για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους η ισχύς των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν, θα παραταθεί μέχρι τις 31-12-2018. Η ίδια ημερομηνία ισχύει για όλους τους Υπαλλήλους που για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφούν εμπρόθεσμα (έως 31-10-2018) στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ..

Β) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ ως ΥΜΣ

1. Σύμφωνα με άρθρα 15 και 18 της προαναφερθείσας ΚΥΑ:
α) Χρήστης ΥΜΣ νοείται το φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρείας.
β) Η ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ.
γ) Η εγγραφή στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ προϋποθέτει επιτυχή συμμετοχή σε ειδικό για το σκοπό αυτό πρόγραμμα, πιστοποιημένο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που θα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και θα καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών.

2. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης σεμιναρίου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ): Θεσμικό Πλαίσιο & Πληροφοριακό Σύστημα», το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι οι πιστοποιημένοι Χρήστες Γ.Ε.ΜΗ. που πρόκειται να ασχοληθούν με τις ΥΜΣ.

3. Το σεμινάριο θα είναι διήμερο και πρόκειται να ενταχθεί στον προγραμματισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον Οκτώβριο. Στόχος είναι η εκπαίδευση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η ισχύς των υπαρχουσών κωδικών πρόσβασης θα παραταθεί μέχρι την υλοποίηση της εκπαίδευσης.

4. Από την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών που έχει κάνει η Υπηρεσία μας, έχει προκύψει ότι οι ενδιαφερόμενοι να εκπαιδευτούν είναι συνολικά 300, οπότε, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, θα γίνουν δέκα πέντε (15) σεμινάρια των είκοσι (20) ατόμων.

5. Σύμφωνα δε με τον αριθμό των ενδιαφερομένων να εκπαιδευτούν και τις δηλώσεις προτίμησης που έχουν γίνει, ο αριθμός των σεμιναρίων ανά πόλη, θα είναι: Αθήνα: 8, Θεσσαλονίκη 5, Πάτρα 1, Ηράκλειο 1.

6. Όταν οι ημερομηνίες οριστικοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή σε ημερομηνίες και πόλεις της επιλογής τους.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα γίνει η σύσταση του Υπο-Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ και θα ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής σε αυτό, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ..

Σας ενημερώνουμε ακόμη για τα εξής:

1. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών που θα προκύψουν μελλοντικά, σε περίπτωση τοποθέτησης νέων υπαλλήλων στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και στα Τμήματα Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου μας, η Υπηρεσία μας έχει συμφωνήσει με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κάθε εξάμηνο να περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό της ένα σεμινάριο με τίτλο «Εταιρικό Δίκαιο και Γ.Ε.ΜΗ.» και ένα με τον τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ): Θεσμικό Πλαίσιο και Πληροφοριακό Σύστημα». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία μας.

2. Η πιστοποίηση των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ θα ισχύει για πέντε χρόνια. Με την λήξη της οι χρήστες θα πρέπει να αιτηθούν στη Διεύθυνση Εταιρειών την ανανέωση της. Η αρχική πιστοποίηση δύναται να εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά, από τη λήξη μέχρι την ανανέωσή της, εφόσον ο χρήστης Γ.Ε.ΜΗ. ή ΥΜΣ την αιτηθεί ένα μήνα πριν τη λήξη της, συνυποβάλλοντας έγκριση του προϊσταμένου του. Σε περίπτωση που είτε τα πληροφοριακά συστήματα του Γ.Ε.ΜΗ./ΥΜΣ είτε η νομοθεσία έχουν αλλάξει, ενδέχεται να ζητηθεί από τους χρήστες η επανεκπαιδευσή τους.

3. Ο προϊστάμενος της εκάστοτε Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να ενημερώνει την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την εγγραφή του στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ή στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ, προκειμένου ο χρήστης να διαγραφεί από αυτό.

4. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στο εξής: σύμφωνα με το άρθρο 22 της εν λόγω ΚΥΑ «το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης που χορηγείται σε κάθε χρήστη είναι μοναδικό και συνδέεται μαζί του μονοσήμαντα. Ο πιστοποιημένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη μυστικότητα των κωδικών και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων που διενεργείται με τους κωδικούς που τους έχουν χορηγηθεί».

Συνοψίζοντας,

1) Παρακαλούμε την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβεί στη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ, το οποίο θα περιλαμβάνει:
α) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ.
β) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ ως ΥΜΣ και
γ) Υπο-Μητρώο Συμβολαιογράφων -ΥΜΣ

2) Παρακαλούμε τους Προϊσταμένους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών για τις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. στο σχετικό Υπο-Μητρώο.

3) Παρακαλούμε του Υπαλλήλους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και των Τμημάτων Β’ και Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών:
α) να υποβάλλουν στον Προϊστάμενό τους τη Βεβαίωση Πιστοποίησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., συνοδευόμενη από φωτοτυπία ταυτότητας, προκειμένου να εγγραφούν στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ.
β) όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να εγγραφούν στο Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. ως ΥΜΣ να κάνουν εγκαίρως αίτηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για συμμετοχή στο σεμινάριο με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ): Θεσμικό Πλαίσιο & Πληροφοριακό Σύστημα», για την έναρξη του οποίου θα ενημερωθούν άμεσα από την Υπηρεσία μας.

Ο Γενικός Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Δημ. Αυλωνίτης

Σχόλια