Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

0

 

Σύμφωνα με απόφαση (15 .11. 2016) του Υπ. Δικαιοσύνης  η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία Προεδρικών Διαταγμάτων: α) για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και β) για τον Οργανισμό της ίδιας ως άνω Αρχής αποτελείται από τους:

1. Σοφία Τσέκου – Πλιάτσικα του Νικολάου, Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών, αποσπασμένη
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως
Πρόεδρο,
2. Διονυσία Παληογιάννη του Βησσαρίωνα, Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών, με αναπληρώτρια
την Δήμητρα Ζωντήρου του Κωνσταντίνου, Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών,
3. Ελένη Ρούφου του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πολυκράτη του Γεωργίου,
Προϊστάμενο του Τμήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών και
Προγραμμάτων Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Διεύθυνσης Οργανωτικών
Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
4. Ειρήνη Μουτσοπούλου του Ιωάννη, ΕΕΠ-Νομικό, Στέλεχος του Τμήματος Μελετών
της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κυρίτση του Ιωάννη, ΕΕΠ-Νομικό,
Στέλεχος της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας της ίδιας ως άνω Αρχής,
5. Δημήτριο Μελίδη του Θεοδώρου, Δικηγόρο και
6. Κωνσταντίνο Σαμαρτζή του Παναγιώτη, Δικηγόρο, με αναπληρωτή τον Αλέξιο
Μπράβο του Παναγιώτη, Δικηγόρο, ως μέλη.
Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Βασιλική Τσαγκαράκη του Γεωργίου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.