Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την ταξινόμηση ποινικών αδικημάτων, ποινών και μέτρων ασφάλειας

0

Την σύσταση Ομάδας Εργασίας ανακοίνωσε το Υπ. Δικαιοσύνης, η οποία θα έχει ως αντικείμενο τη ολοκλήρωση ενός ενιαίου κειμένου ταξινόμησης και αντιστοίχισης των ποινικών αδικημάτων, ποινών (κύριων και παρεπόμενων) και των μέτρων ασφάλειας για την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αξιόποινων πράξεων, ποινών και μέτρων από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την από 2 Απριλίου απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης, για την σύσταση της ομάδας εργασίας ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες συνθήκες:

“1) Τις διατάξεις:
α) «Ταξινόμηση και Αντιστοίχιση των Εθνικών Αξιόποινων Πράξεων, ποινών και μέτρων, σύμφωνα με την απόφαση 2009/316/ΔΕΥ 60/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης»,
2) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι Ομάδας Εργασίας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις της χώρας μας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως αυτές προκύπτουν από την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 και την Απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009, για την ανταλλαγή πληροφοριών από το ποινικό μητρώο και την δημιουργία υποδομών για ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Κρατών – Μελών “

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
1 Δημήτριο Γκύζη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
2. Καλλιόπη Θεολογίτου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
3. Παναγούλα Γεωργή Προϊσταμένη Τμήματος Απονομής Χάριτος & Ποινικού Μητρώου
4. Γεώργιο Αργυρίου υπάλληλο τμήματος Απονομής Χάριτος & Ποινικού Μητρώου
5 Μαριάννα Καρρά υπάλληλο τμήματος Απονομής Χάριτος & Ποινικού ΜητρώουΧρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί Η Μαριάννα Καρρά υπάλληλος τμήματος
Απονομής Χάριτος & Ποινικού Μητρώου

Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30 Απριλίου 2015.
Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.