Σχέδιο αύξησης των δικαστικών παραβόλων

0

Νέα αύξηση των δικαστικών παραβόλων φαίνεται να προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου μνημονίου.
Υπενθυμίζεται, ότι κατά την τελευταία τριετία τα παράβολα έχουν αυξηθεί, τόσο στην πολιτική και ποινική, όσο και στη διοικητική δικαιοσύνη. Μάλιστα, με σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237 5.12.2012), επήλθε σημαντική αλλαγή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου σε υποθέσεις σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (ν. 3886/2010) και συγκεκριμένα στο καταβλητέο παράβολο, το οποίο από 100 ευρώ αναπροσαρμόστηκε στο 1% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης