Σχέδιο νόμου για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας δίκης στα πολιτικά & ποινικά δικαστήρια

0

Κατατέθηκε στη Βουλή από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, το σχέδιο νόμου σχετικά με την Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

1.Η αίτηση ανάλογα με το βαθμό δικαιοδοσίας μπορεί να κατατεθεί εντός έξι ημερών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου που εκδόθηκε μετά από δίκη για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειάς της.

2.Ο αιτών δεν μπο­ρεί να ζητήσει δίκαιη ικανοποίηση για υπέρβαση εύλογης διάρκειας της δίκης, η οποία έλαβε χώρα σε προηγούμενο βαθμό δικαιοδοσίας, με την αίτηση για καθυστέρηση δίκης από ανώτερο δικαστήριο.

3.Εφόσον η αίτηση αφορά σε καθυστέρηση έκδοσης απόφασης από την Ολομέλεια ή από Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αίτηση ασκείται εντός της προθεσμίας των έξι ημερών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης.

4.Ο αιτών δεν μπορεί να ζητήσει δίκαιη ικανοποίηση για υπέρβαση εύλογης διάρκειας της δίκης, η οποία έλαβε χώρα σε Τμήμα αυτού, με αφορμή την κατάθεση αίτησης για καθυστέρηση δίκης από την Ολομέλειά του.

5.Η αίτηση στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών ενώ δικαίωμα να προσφύγει για λόγους υπερβασης έχει οποιοσδήποτε από τους διαδίκους, εκτός από το Δημόσιο και τα δημόσια νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν κυβερνητικούς οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 34 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχει λάβει μέρος σε δίκη ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφοσον η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης καθυστέρησε αδικαιολόγητα πέραν του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση των πραγματικών και νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν στη δίκη.

6.Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρός του ή αντίστοιχα ο Πρόεδρος του Τμήματος που εξέδωσε την απόφαση επί της δίκης για την οποία ζητείται δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας αυτής, ορίζει, με πράξη του Αρεοπαγίτη για την εκδίκασή της. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Πρόεδρος του σχηματισμού που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση για την οποία ζητείται δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας αυτής, ορίζει, με πράξη του, Σύμβουλο ή Πάρεδρο, για την εκδίκαση της.

7.Η ημέρα συζήτησης της αίτησης σε δημόσια συνεδρίαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε μήνες από την κατάθεση της αίτησης ενώ η κοινοποίηση γίνεται τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συζήτησης.

8.Το δικαστήριο αποφαίνεται για το αν συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης συνεκτιμώντας τέσσερα στοιχεία που αφορούν στη συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης για την διάρκεια της οποίας διατυπώνεται παράπονο ότι υπερέβη την εύλογη διάρκεια, στην πολυπλοκότητα των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, στη στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και στο διακύβευμα της υπόθεσης για τον αιτούντα και 

9. Η απόφαση δημοσιεύεται εντός δύο μηνών από τη συζήτηση της αίτησης και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σχόλια