Σχέδιο Νόμου για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα

0

Με το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και αντικαθιστώνται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του ν. 4093/201, σχετικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους υπόχρεους. Παράλληλα θεσπίζονται Ενιαία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σχετικά με τις ακολουθούμενες τεχνικές και αρχές, στην τήρηση και στην αποτύπωση των λογιστικών στοιχείων και αρχείων.

Επίσης, καταργούνται το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Τραπεζών και ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Επιπλέον, προβλέπεται ότι εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000 καθώς και οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνιστάται δε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μόνιμο συλλογικό όργανο για την υποστήριξη της εφαρμογής και αξιολόγησης του υπό ψήφιση νόμου, καθώς και για την επιβολή προτάσεων σχετικά με τη βελτίωση των νέων ρυθμίσεων.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, η προώθηση και ψήφιση των ρυθμίσεων καθίσταται αναγκαία για την ενσωμάτωση της ανωτέρω Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και στοχεύει στην ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και τις λοιπές υποκείμενες οντότητες.
 

Σχόλια