Σχέδιο νόμου για την αποφυγή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

0

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου από την κυβέρνηση στη Βουλή, με το οποίο αναβαθμίζονται οι μηχανισμοί για την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Με το σχέδιο νόμου, που εκπόνησε ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία τόσο η τρίτη κοινοτική οδηγία 2005/60/ΕΚ και η εφαρμοστική της οδηγία 2006/70/ΕΚ, όσο και Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF), που είναι ο αναγνωρισμένος διεθνής φορέας για τη θέσπιση διεθνών κριτηρίων και προτύπων για την αντιμετώπιση των αδικημάτων αυτών.

Με το σχέδιο νόμου συνιστάται Επιτροπή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, πρόεδρος της οποίας ορίζεται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία που επιλέγεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Με τον τρόπο αυτό, ο πρόεδρος της Επιτροπής επιλέγεται πλέον από τη Δικαστική Εξουσία, ώστε να αποκατασταθεί η αναγκαία συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της τακτικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελικών Αρχών.

Σχόλια