Συγκρότηση νομ/κής επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου των επιχειρήσεων

0

16440/2020: Σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου των επιχειρήσεων

[ Αριθμ. 16440/2020 – ΦΕΚ Β τ. 606/25-02-2020 ]

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
  β. Του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).
  γ. Του άρθρου 5 του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (Α’ 104).
  δ. Του άρθρου 6 του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Α’ 91).
  ε. Των άρθρων 50 και 249 επ. του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική μορφή – και άλλες διατάξεις» (Α’ 86).
  στ. Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α’ 297), όπως ισχύει.
  ζ. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
  η. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98).
  θ. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη των Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).
  ι. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α’ 208).
  ια. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192), όπως ισχύει.
  ιβ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α’ 121).
  ιγ. Την αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
  ιδ. Την υπ’ αριθμ 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).
  ιε. Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2156/1993 «Συμπλήρωση του ν. 1703/1987 “Ρύθμιση μισθώσεων κατοίκων” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 109).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Τη σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο: Τη μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών προτάσεων με σκοπό την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και του εταιρικού δικαίου εν γένει.

Άρθρο 2 – Σύνθεση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Ορίζονται ως μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής οι κάτωθι:
1. Ευάγγελος Περάκης του Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Νικολάου, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Νικόλαος Βερβεσός του Ανδρέα, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Απόστολος Καραγκουνίδης του Αθανασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5. Θεόδωρος Κατσάς του Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
6. Βασίλειος Τουντόπουλος του Δημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
7. Γεώργιος Σιγανίδης του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών.
8. Σωτήριος Μασγανάς του Γεωργίου, Διευθυντής Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
9. Ελένη Αθανασάκη του Γεωργίου, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με αναπληρώτρια την Αγγελική Αντωνοπούλου του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών.
10. Αλέξανδρος Σφαρνάς του Πέτρου, Ορκωτός Ελεγκτής -Λογιστής.
11. Ορέστης Καβαλάκης του Πλάτωνα, Δικηγόρος Αθηνών, με αναπληρώτρια την Αλίκη Παπαδοπούλου του Βλασίου, με ΑΔΤ …….., Δικηγόρο Αθηνών.
12. Δημήτριος Μπράμης του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών.
13. Ασπασία Μαλιάγκα του Ευαγγέλου, Δικηγόρος Αθηνών.
14. Αναστασία Πετρούλια του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών.
15. Χαράλαμπος Σαμαράς του Γρηγορίου, Οικονομολόγος.

Άρθρο 3 – Καθήκοντα Γραμματέως

Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής θα εκτελεί το μέλος Αθανασάκη Ελένη του Γεωργίου, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με αναπληρώτρια το αναπληρωματικό μέλος Αγγελική Αντωνοπούλου του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών.

Άρθρο 4 – Συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, προκειμένου να διευκολύνεται στο έργο της, δύναται να καλεί και να αιτείται την συνδρομή φορέων και εμπειρογνωμόνων. Επίσης δύναται να κατανείμει το έργο σε Υπό-Επιτροπές.

Άρθρο 5 – Προθεσμία ολοκλήρωσης έργου Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30/05/2020.

Άρθρο 6 – Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στην αίθουσα συνεδριάσεων 721 του 7ου ορόφου στο κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Αθήνα επί της οδού Νίκης 5-7. Εναλλακτικά δύναται να συνεδριάζει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στο Κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Πλατεία Κάνιγγος, αίθουσα συνεδριάσεων 611 του έκτου ορόφου, κατόπιν συνεννοήσεως των μελών της Επιτροπής.

Άρθρο 7 – Αποζημίωση

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ