Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναβάθμιση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

0

5417/Δ1.15042/2019: “Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης αναφορικά με την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ” – Αριθ. Πρωτ.: 45417/Δ1.15042

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι – Ταχ.Διεύθυνση :Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες :Α. Κυριλή
Τηλέφωνο :213 1516164
Φαξ:210 5240712
Ηλ. Ταχ.:akirili@ypakp. gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης αναφορικά με την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111 Α’).

  2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύει.

  3. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 168 Α’) όπως ισχύει.

  4. Τις διατάξεις του Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  5. Το με αριθμ. πρωτ. 44578/Δ1. 3429/07-10-2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού.

  6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης αναφορικά με την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, εν όψει της ανάγκης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με σκοπό την επικαιροποίηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό, απλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και τη δημιουργία ψηφιακού ωραρίου αποτελούμενη από τους παρακάτω:

1. Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως πρόεδρος.

Από τη Γεν. Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία:

2. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος

3. Βασιλική Τσιώλη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος.

4. Εμμανουήλ Μυλωνάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Χρονικών Ορίων Εργασίας της Δ/νσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος.

Από τη Γεν. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Σταύρος Μπακέας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος.

2. Αντωνοπούλου Ιωάννα, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ΣΕΠΕ, ως μέλος.

Από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.):

1. Χαράλαμπος Βούρτσης, Γεν. Επιθεωρητής Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (επιπέδου Γεν. Δ/νσης), ως μέλος.

2. Ιωάννης Κεραμάρης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε..), ως μέλος.

3. Κωνσταντίνος Τσατσούλης, Προϊστάμενος Τμήματος στη Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως μέλος.

4. Παναγιώτα Κουρμαδά, υπάλληλος του Τμήματος Νομικής Στήριξης της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε., ως μέλος.

Από τον ΟΑΕΔ

1. Δημήτριος Καμπόλης , Προϊστάμενος Τμήματος της Δ/νσης Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ.

2. Αλίκη Νινίκα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύων ΟΑΕΔ, ως μέλος.

Από τον ΕΦΚΑ

1. Δημήτριος Παπαχρήστου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Μισθωτών της Γεν. Δ/νσης Εσόδων του ΕΦΚΑ, ως μέλος.

2. Θεοδώρα Κατσίμπα, υπάλληλος Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, ως μέλος.

Από το Γραφείο Υπουργού

1. Ειρήνη Κώτσου, Ειδική συνεργάτης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος.

2. Ζωή Φάμα, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος.

3. Χαραλαμπία Γαλανοπούλου, άμισθη σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος.

Έργο της Ομάδας είναι η αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν σε συνέχεια της αριθ. 33201/2145/23-7-2019 πρόσκλησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς το σκοπό αυτό (νομοθετικές παρεμβάσεις, κανονιστικές αλλαγές και νέες παραμετροποιήσεις του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

Έργο, επίσης, της Ομάδας είναι η κωδικοποίηση και απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και των κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και των υπαρχουσών εγκυκλίων με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και την απλοποίηση χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η Ομάδα, η οποία θα συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας χωρίς επιπλέον αμοιβή, θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 21-11-2019.

Ως γραμματέας της Ομάδας Εργασίας, ορίζεται η Αργυρώ Ρέβελα, υπάλληλος του Τμήματος Ατομικής Σύμβασης Εργασίας της Δ/νσης Ατομικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου, με αναπληρώτρια την Τριανταφυλλιά Τοτού υπάλληλο του Τμήματος Χρονικών Ορίων Εργασίας της ίδιας Δ/νσης.

<

p style=”text-align: center”>Η παρούσα απόφαση όπως κοινοποιηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ