Σύσταση ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου του ΠΔ 54/2018

0

Αριθμ. 36695/2020
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου του π.δ. 54/2018 στην Κεντρική Διοίκηση.

[ 07/04/2020 – 36695 2020 – ΦΕΚ ΥΟΔΔ 313/2020 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε’- Οργάνωσης και Ποιότητας
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο :210-33.38.467
fax :210-33.38.202
e-mail: g.katsali@minfin.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου του π.δ. 54/2018 στην Κεντρική Διοίκηση».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133), όπως ισχύει.
β) του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’129), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 2 του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Α’112), όπως ισχύει.
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περίπτ. δ’ της παρ.6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131), όπως ισχύει.
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
η) του Π.Δ.54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

2. Την αριθμ. 82558 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάννη σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 537).

3. Την αριθμ. 138550 ΕΞ 2019/05.12.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής «Σύσταση, συγκρότηση, και ορισμός μελών Επιτροπής, με τίτλο: Συντονιστική Επιτροπή για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση» (ΥΟΔΔ 1056, ΑΔΑ: Ω9ΞΓΗ-5Β0).

4. Την αριθμ. 36128 ΕΞ 2020/06.04.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-204-0000000 και ΑΛΕ 2120207001) ανώτατου ύψους 28.000,00 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 48.000,00 ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ. Η εν λόγω δαπάνη δεν έχει προβλεφθεί στο εγκεκριμένο ΜΠΔΣ, ωστόσο δύναται να καλυφθεί για το τρέχον οικονομικό έτος από τα περιθώρια των εγγεγραμμένων πιστώσεων με μεταφορά πιστώσεων από ΑΛΕ της ίδιας μείζονος κατηγορίας, ενώ για τα επόμενα έτη θα καταγραφεί από την Γ.Δ.Ο.Υ. στις προβλέψεις του υπό κατάρτιση ΜΠΔΣ 2021-2024.

5. Τα από 21.02.2020, 09.03.2020, 24.03.2020 και 09.03.2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση.

6. Την ανάγκη υποβοήθησης του έργου της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση, και ειδικότερα του έργου για την Κεντρική Διοίκηση.

7. Το από 10.01.2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση, με το οποίο προτείνεται η σύσταση της ομάδας εργασίας, με σκοπό την εισήγηση στην εν λόγω Επιτροπή των απαιτούμενων ενεργειών για τη σταδιακή μετάβαση σε λογιστική δουλευμένης βάσης και την πλήρη εφαρμογή της στην Κεντρική Διοίκηση

8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για την αποζημίωση των μελών της ομάδας εργασίας, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής απόφασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε,

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, ομάδα εργασίας για την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου του Π.Δ.54/2018 στην Κεντρική Διοίκηση.

Β.1. Συγκροτούμε την ανωτέρω ομάδα εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

 1. Κωνσταντίνο Καραμάνη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ……….., μέλος ΔΕΠ, καθηγητή Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρο.
 2. Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……….., Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή.
 3. Ευάγγελο Κρεμμύδα του Πέτρου, με ΑΔΤ ……….., Προϊστάμενο της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του τομέα Εθνικής Άμυνας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτρια τη Θάλεια Βούλγαρη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……….. υπάλληλο της 3ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ο.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων.
 4. Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……….., Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Κατσούλα του Βασιλείου, με ΑΔΤ ……….., υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού.
 5. Δήμητρα Φράγκου του Αδάμ, με ΑΔΤ ……….., Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Ασπασία Κωστοπούλου του Ευσταθίου, με ΑΔΤ ……….., Προϊσταμένη του τμήματος Α’ – Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της ίδιας Διεύθυνσης.
 6. Δημήτριο Καρατζά του Ευγένιου, με ΑΔΤ ……….., αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού με αναπληρώτριά του τη Στεφανία Σταυροπούλου του Θεμιστοκλή, με ΑΔΤ ……….., Προϊσταμένη του τμήματος Β’ – Δημοσιονομικών Στοιχείων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων.
 7. Ελένη Λύγκουρη του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ ……….., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης με αναπληρωτή της τον Κοσμά Βασιλόπουλο του Αθανασίου, με ΑΔΤ …….., υπάλληλο του τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
 8. Ουρανία Φίλιου του Θεόφιλου, με ΑΔΤ ……….., Προϊσταμένη του τμήματος Δ’ – Σχεδιασμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
 9. Φιλοποίμενα Σπυρόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ……….., Προϊστάμενο του τμήματος Α’ – Απολογισμού-Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
 10. Δημήτριο Παλιούρα του Αθανασίου, με ΑΔΤ ……….., αναπληρωτή Προϊστάμενο του τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
 11. Ουρανία Κασίδη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ……….., υπάλληλο του τμήματος Α’ – Λογαριασμών της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού.
 12. Όλγα Χαραλαμπάκη του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ……….., υπάλληλο του τμήματος Α’ – Δημοσιονομικών Κανόνων της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Δημόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ……….., υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.
 13. Χρήστο Κώστα του Αναστασίου, με ΑΔΤ ……….., υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
 14. Μαρία Καυκά του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ……….., υπάλληλο του τμήματος Α’ – Απολογισμού – Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
 15. Χριστίνα Κρόκου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……….., υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης με αναπληρωτή της τον Στυλιανό Κουγιουμιτζάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……….., υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

2. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η Χριστίνα Κρόκου του Κωνσταντίνου, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Κουγιουμιτζάκη του Κωνσταντίνου.

3. Η Ομάδα Εργασίας μπορεί να λειτουργεί σε ολομέλεια και σε υποομάδες. Ο αριθμός των υποομάδων καθώς και τα μέλη που απαρτίζουν κάθε μια από αυτές ορίζονται, ανάλογα με τις θεματικές ενότητες του έργου, από τον Πρόεδρο. Στην ολομέλεια εξετάζονται τα γενικότερα θέματα, δίνονται οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υποομάδες και λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις που έχουν σχέση με το έργο. Στις υποομάδες εξετάζονται τα επιμέρους θέματα και διαμορφώνονται οι σχετικές εισηγήσεις προς την ολομέλεια της Ομάδας.
Πέραν των ανωτέρω μελών, η ομάδα εργασίας μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους άλλων Υπηρεσιών ή φορέων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Γ. Το έργο της ομάδας εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Προτάσεις για τα λογιστικά θέματα που προκύπτον από την αναγνώριση (εισαγωγή) όλων των τραπεζικών λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την προετοιμασία των ταμειακών καταστάσεων, όσον αφορά:
  α) Την εισαγωγή (προσδιορισμό, καταγραφή και εξέταση διαδικασίας) στο πληροφορικό σύστημα όλων των τραπεζικών λογαριασμών ΕΛΘ που συνιστούν ταμειακά διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης (μητρώο τραπεζικών λογαριασμών ταμειακών διαθεσίμων Κεντρικής Διοίκησης).
  β) Την εξέταση των διαδικασιών πληρωμής για όλες τις συναλλαγές (ΧΕΠ, πάγιες προκαταβολές, προκαταβολές) που σχετίζονται με αυτούς τους λογαριασμούς. Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών και τη συνεκτική καταγραφή τους στον προϋπολογισμό και το Γενικό Καθολικό.
  γ) Τον καθορισμό και ενοποίηση των ειδικών λογαριασμών οντοτήτων αναφοράς που ελέγχονται από την οντότητα αναφοράς Κεντρικής Διοίκησης.
  δ) Τη σύνδεση λογαριασμών με λογιστικές οντότητες και οντότητες αναφοράς.

2. Προτάσεις για τις λογιστικές πολιτικές και τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους σε όλες τις διαδικασίες, όσον αφορά:
α) Την καταγραφή και εισαγωγή των τιμολογίων και των ισοδύναμων παραστατικών κατά τη στιγμή της παραλαβής τους με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της χ/ο πληροφόρησης και η λογιστική αναγνώρισή τους σύμφωνα με την αρχή του δουλευμένου και όχι κατά την στιγμή έκδοσης των δελτίων πληρωμής.
β) Την αναγνώριση εισπρακτέων/ πληρωτέων λογαριασμών σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου (διαδικασίες συλλογής, δόμησης και μηχανοργάνωσης δεδομένων, λογιστικές διαδικασίες, ενσωμάτωση στο πληροφοριακό σύστημα, νομοθετικό πλαίσιο).
γ) Την καταγραφή, αναγνώριση και επιμέτρηση στοιχείων, όπως:
αα) ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός),
ββ) άυλα στοιχεία ενεργητικού,
γγ) αποθέματα,
δδ) έξοδα από ανταποδοτικές συναλλαγές,
εε) έξοδα χωρίς ανταπόδοση,
στστ) χρηματοοικονομικά εργαλεία,
ζζ) προβλέψεις,
ηη) ωφελήματα προσωπικού,
θθ) και άλλων στοιχείων και γεγονότων, όπως αποσβέσεις, απομειώσεις, κτλ., που δεν αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση, και των γνωστοποιήσεων των χ/ο καταστάσεων (διαδικασίες συλλογής, δόμησης και μηχανοργάνωσης δεδομένων, λογιστικές διαδικασίες, ενσωμάτωση στο πληροφοριακό σύστημα, νομοθετικό πλαίσιο).
δ) Την ενσωμάτωση (σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα) των ανωτέρω στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης.

3. Πρόταση για την ενσωμάτωση όλων των οικονομικών λειτουργιών της Κεντρικής Διοίκησης στο ολοκληρωμένο σύστημα λογιστικής καταγραφής που διαχειρίζεται για λογαριασμό της το ΓΛΚ (ΟΠΣΔΠ), με σκοπό την πληρότητα και την ακεραιότητα του λογιστικού συστήματος, την ενημέρωσή του κοντά σε πραγματικό χρόνο, και την εξαγωγή όλων των αναγκαίων αναφορών από το σύστημα, όσον αφορά:
α) Τη διανομή/αποκέντρωση του συστήματος καθώς και των διασυνδέσεών του με τρίτους (διεπαφές) με σκοπό την υποβολή πρότασης για την ολοκλήρωση και βελτίωση του τρόπου και του χρόνου ενημέρωσης (ΟΔΔΗΧ, Στρατιωτικά Ταμεία, ΔΟΥ-Τελωνεία, ΤτΕ).
β) Τη λειτουργία του ΟΠΣΔΠ ως ERP, με σκοπό την αξιοποίηση όλων των πληροφοριακών και ελεγκτικών δυνατοτήτων του (παραγγελίες, κωδικοί υλικών, αποθήκη αποθεμάτων, διαχείριση πελατών-προμηθευτών), προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση της λογιστικής καταγραφής, της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του διαχειριστικού ελέγχου.
γ) Την οργάνωση των λογιστικών εργασιών της Κεντρικής Διοίκησης (Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, ΓΔΟΥ, λοιποί φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στο κύκλωμα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής) και διανομή ρόλων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το λογιστικό σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 του Π.Δ.54/2018.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει στην έδρα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα), η δε διάρκειά της ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Σχόλια