Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

0

Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη.

Ο κ. Αλογοσκούφης σημείωσε ότι δεν αποτελούν αντικείμενο ΣΔΙΤ η άσκηση δημόσιας εξουσίας και γενικά οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγμα ανήκουν αποκλειστικά και άμεσα στο κράτος, όπως η έννομη τάξη, η εθνική άμυνα, η απονομή δικαιοσύνης και η ευθύνη σωφρονισμού. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας, τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι:

– Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος εκτέλεσης του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ.
– Ορίζονται οι δημόσιοι φορείς (υπουργεία ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ) που μπορούν να προχωρούν σε συμβάσεις-συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς, μέσω της σύστασης ανωνύμων εταιρειών.
– Το αντικείμενο των Συμπράξεων θα είναι η δημιουργία υποδομών και η παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δημοσίων φορέων.
– Οι ιδιωτικοί φορείς θα αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ή την παροχή υπηρεσίας έναντι ανταλλάγματος που θα καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους δημόσιους φορείς ή τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών.
– Συστήνεται διυπουργική επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, η οποία χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για τη δημιουργία υποδομών και συστήνεται ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό των εντοπισμό των υπηρεσιών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ και τη διευκόλυνση και υποστήριξη των δημόσιων φορέων για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίηση.

Σχόλια