Τα φορολογικά στοιχεία που οφείλουν να διαβιβάζουν στο Υπ. Οικονομικών τα πιστωτικά ιδρύματα

0

Διευκρινίσεις παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1077/2012 για τα ακριβή στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος που υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για δάνεια και λογαριασμούς φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου στοιχεία που αφορούν δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, όπως και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την διασταύρωση κατά την βεβαίωση και είσπραξη του φόρου (π.χ. ύπαρξη και κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων κλπ.). Επιπλέον, θα διαβιβάζονται και στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (χρεωστικές ή πιστωτικές) που έχουν εκδοθεί σε άλλη χώρα από πιστωτικό ίδρυμα εκτός Ελλάδος.

Η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται κατόπιν αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενώ τα στοιχεία θα διατηρούνται για έξι χρόνια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν μετά τις αλλαγές του 21 παρ. 10 του ν.3943/2011.

(ΠΟΛ 1077/2012)

Σχόλια