Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το δεύτερο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού

0

Σε δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου το δεύτερο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Αναδιοργάνωση του υπουργείου Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουριστικός και Λοιπές Διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις άξονες που είναι η αναδιοργάνωση του ρόλου του υπουργείου, ο εκσυγχρονισμός του ΕΟΤ, η ανάπτυξη ειδικών μορφών και η ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουριστικό τομέα.

Με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταφορά σειράς αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο υπουργείο Τουρισμού ενώ παράλληλα ρυθμίζονται θέματα ποδοτικότερης λειτουργίας των ειδικών τουριστικών υποδομών όπως οι τουριστικοί λιμένες, τα σύνθετα τουριστικά καλύμματα και τα χιονοδρομικά κέντρα.
Επίσης περιλαμβάνει τη σύσταση Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) στο υπουργείο και κατάργηση ΠΥΤ στον ΕΟΤ, τον ορισμό του καταφυγίου, την επέκταση χερσαίας ζώνης, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης υδροπλάνων σε ανεξάρτητες όμορες θαλάσσιες ζώνες τουριστικών λιμένων και τη δυνατότητα μικτής χρήσης υφιστάμενων λιμενικών ζωνών ενώ ρυθμίζει και ζητήματα που αφορούν στην αποδοτικότερη διαχείριση της γης η οποία αξιοποιείται για την τουριστική ανάπτυξη.

Σε ειδικό κεφάλαιο εισάγονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ αναβαθμίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των ξεναγών.

Στο νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ειδικές χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, καθώς και η επέκταση εφαρμογής διάταξης περί ΠΟΤΑ σε ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ, καθώς και ρύθμιση για το ζήτημα παραχώρησης και καθορισμού ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού.

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται και κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, για τους κανονισμούς που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεων εκμισθώσεων, προμηθειών και υπηρεσιών που προορίζονται για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό, κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης [Link] και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.