spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΤΕΚΕ: Προκύρηξη (1) θέσης εμμίσθου δικηγόρου

ΤΕΚΕ: Προκύρηξη (1) θέσης εμμίσθου δικηγόρου

 

Κατεβάστε την αίτηση (Doc)

Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) επιθυμεί να προσλάβει, με σύμβαση έμμισθης εντολής και πλήρη απασχόληση, έναν (1) δικηγόρο Αθηνών ή Πειραιώς για την συμπλήρωση της στελέχωσης της Νομικής του Υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου, κατά προτίμηση σε θέματα Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου. Περαιτέρω θα βαρύνει ιδιαιτέρως εξειδίκευση και τυχόν επαγγελματική εμπειρία και ενασχόληση με ζητήματα που άπτονται του δικαίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική και την Αγγλική και να μην υφίσταται στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη όπως και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, ενώ για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται επί πλέον εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή οριστική και νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Προσφέρεται ανταγωνιστική μηνιαία αντιμισθία, η οποία προσδιορίζεται στα πλαίσια της αγοράς, ανάλογα με την πείρα και τα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοχώρο του ΤΕΚΕ http://www.teke.gr) μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, δηλώνοντας εκτός των άλλων, ότι γίνονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως δεκτοί οι όροι της παρούσας προκήρυξης. Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται από 23 Σεπτεμβρίου 2015 (ώρα Ελλάδος 08:00) μέχρι 7 Οκτωβρίου 2015 (ώρα Ελλάδος 18:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekakarantza@hdigf.gr υπόψη της κ. Ευθυμίας Κακαράντζα. Στους αιτούντες θα αποστέλλεται επιβεβαιωτικό μήνυμα λήψης της αίτησής τους.
Κατά την πρόσκληση προς αξιολόγησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου, στις οποίες να φαίνονται ευκρινώς ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και η φωτογραφία του ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
– Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εκδιδόμενο μετά τη δημοσίευση
της παρούσας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος
στο μητρώο και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
– Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα
των τίτλων ξένων γλωσσών.

Ο τόπος και χρόνος της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων θα τους γνωστοποιηθούν εγκαίρως. Οι καλούμενοι στη συνέντευξη κατά πάσα περίπτωση δύνανται να προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα και δείγματα αυτόνομης δικηγορικής εργασίας τους (δικόγραφα, αποφάσεις, συμβάσεις, μελέτες κλπ.).

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί προς πρόσληψη στο ΤΕΚΕ θα πρέπει στη συνέχεια να
προσκομίσει:
– Πρόσφατο (μέχρι τριών μηνών) αντίγραφο ποινικού μητρώου.
– Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες) και για τους μη έχοντες την
ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν
νόμιμα απαλλαγεί.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3639933 και 210 3635433 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00).

 

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Κατεβάστε την αίτηση (Doc)

Αμερικής 6 & Πανεπιστημίου, 10671 Αθήνα – Τηλ. 210-3639933, 3637972, 3635433, 3638339, 3635260 – Fax 210-3635582 – e-mail: info@hdigf.gr

Lawjobs