Τελική διαμόρφωση των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 

Αθήνα, 08 .09. 2017  Αριθ. Πρωτ.: 61268

΄Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και
δ) του π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ. τ. Α΄ 210)
2)Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7859/8.9.2017 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την τελική διαμόρφωση των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Νικόλαο Παντελή του Δημητρίου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο

2. Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου, Δικηγόρο, και

3. Θεόδωρο Μαντά του Παναγιώτη, Δικηγόρο, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής θα εκτελεί η Παναγιώτα Μπούρα του Ηλία, υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως την 1η Οκτωβρίου 2017.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια