Τέλος στην απόκτηση παράνομων κερδών μέσω τυχερών παιγνίων

0

Η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίου, με την ιδιότητά της ως αρμόδιας Αρχής του ν. 3691/2008 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά τυχερών παιχνιδιών, εξέδωσε σχετικό Κανονισμό, με βάση τον οποίο καμία βεβαίωση κέρδους δεν επιτρέπεται να χορηγείται για τα παιχνίδια στα πρακτορεία, παρά μόνο όταν ο παίκτης ονομαστικοποιείται και πληρώνεται μέσω τραπέζης. Για ποσά δε κάτω των 200 ευρώ δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των κερδισμένων δελτίων των πρακτορείων ανήκει στην τελευταία κατηγορία, με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον αδύνατη η χρήση κερδισμένων δελτίων από τρίτους, οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποκτήσουν βεβαιώσεις κέρδους,και εν συνεχεία “μαύρο” χρήμα. Ο Κανονισμός αφορά σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων εκτός από τα καζίνο, για τα οποία θα εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση.

Ειδικότερα, με βάση τον συγκεκριμένο Κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών οφείλουν:

1. Να ορίσουν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη τήρησης των υποχρεώσεων εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού.
2. Να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές.
3. Να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του παίκτη για τα τυχερά παιχνίδια που
παίζονται με ατομική κάρτα παίκτη ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού.
4. Να χορηγούν βεβαιώσεις κέρδους, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους και μόνο εφόσον ο παίκτης έχει πληρωθεί επώνυμα μέσω τραπέζης.
5. Να ελέγχουν την ποινική κατάσταση του προσωπικού τους.

Επίσης, η ΕΕΕΠ για κάθε παραβίαση του νόμου ή/και του Κανονισμού προβλέπει την επιβολή προστίμων. Ο Κανονισμός συντάχθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις, το περιεχόμενο των Οδηγιών της Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Από την συγκριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι αποτελεί έναν από τους αυστηρότερους Κανονισμούς μεταξύ των κρατών –μελών της Ε.Ε. και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1.1.2015.
 

Σχόλια