Τέλος ταξινόμησης οχημάτων: Τροποποίηση απόφασης για τα δικαιολογητικά και την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας

Τροποποίηση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες.

0

Α.1477/2019: Τροποποίηση της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 [ΦΕΚ – B 1933/29.05.2019] απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και της παραγράφου 10 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.03.2017
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 4. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/ 30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013 (ΦΕΚ
Β΄ 3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICIS.net και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».
 6. Την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ
«Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICIS.net».
7. Την ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (ΦΕΚ Β΄
4488/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου».
 8. Την ανάγκη χορήγησης ενός χρονικού διαστήματος προσαρμογής των συναλλασσομένων για την ορθή δήλωση της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων στα παραστατικά θέσης σε ανάλωση με βάση τους δημοσιευθέντες από τα υπόχρεα πρόσωπα τιμοκαταλόγους με τις τιμές λιανικής πώλησης προ φόρων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1 – Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 15 της αριθμ. Α.1203/16-05-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος και το αργότερο μέχρι 15/6/2020 δύναται να μην συμπληρώνεται από τον υπόχρεο για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων στη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας του Παραρτήματος Ι και το σύνολο της φορολογητέας αξίας στο παραστατικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης».

Άρθρο 2 –  Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019
Ο Διοικητής – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ