Τι προβλέπει το ν/σ για τα επιχειρηματικά πάρκα

0

Το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων που θα αντικαταστήσει το νόμο 2545/1997 για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές περιοχές (ΒΕΠΕ) έδωσαν σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Αναστάσιος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος.

Το νομοσχέδιο αυτό αποσκοπεί αφενός μεν στην προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων και τη διεύρυνση του ενδιαφέροντος νέων φορέων, κυρίως από την ιδιωτική πρωτοβουλία, για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) και αφετέρου δε στη βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών, σε συνδυασμό με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξυγίανση υφιστάμενων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

Οι κύριοι στόχοι και οι σημαντικότερες καινοτομίες του νέου νομοσχεδίου είναι:

1. Η δημιουργία νέων σύγχρονων λειτουργικών χώρων υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένα και σαφή πλεονεκτήματα, ώστε να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των αντίστοιχων επιχειρήσεων.

2. Η προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων(ΕΠ), που θα μπορούν να επιδοτηθούν από τον αναπτυξιακό νόμο ή το ΕΠΑΝ.

3. Η διεύρυνση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη διαφόρων τύπων Επιχειρηματικών Πάρκων από πολλούς φορείς: τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρίες, όμιλοι επιχειρήσεων κλπ.

4. Η παροχή ολόκληρης σειράς από πλεονεκτήματα στους δυνητικούς επενδυτές (λιγότερες άδειες, δυνατότητα επιχορήγησης κλπ) και

5. Η δυνατότητα διεύρυνσης των τύπων επιχειρήσεων που μπορεί να υποδεχτεί ένα ΕΠ και πέραν της μεταποίησης.

6. Η περιβαλλοντική και οργανωτική εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

7. Η βελτίωση και ουσιαστική αναβάθμιση των επιχειρηματικών υποδομών.

Τα κύρια σημεία του σχεδίου είναι τα εξής:

1. Καθιερώνεται σαν όρος και σαν έννοια το Επιχειρηματικό Πάρκο αντί της Βιομηχανικής Περιοχής ή του Βιοτεχνικού Πάρκου αντανακλώντας τη μετακίνηση από τα στενότερα όρια της μεταποίησης σε ευρύτερες επιχειρηματικές δομές. Εισάγονται οι όροι ανάπτυξη και εκμετάλλευση ΕΠ, ξεκαθαρίζουν οι όροι διοίκηση και διαχείριση, αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων.

2. Η δημιουργία ενός ΕΠ παίρνει το χαρακτήρα επενδυτικού σχεδίου, με αυξημένα όμως κοινωνικά οφέλη, άρα και με αυξημένη ενίσχυση και προστασία από τους κρατικούς πόρους και θεσμούς.

3. Απλοποιείται η διαδικασία εγκρίσεων και παρακολούθησης των έργων.

4. Απλοποιείται στο μέγιστο βαθμό η διαδικασία και οι άδειες για εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός ΕΠ, ώστε να γίνει πράξη η απαίτηση για ελεύθερη επιχειρηματική δράση μέσα σε καθορισμένα πλαίσια.

5. Ενισχύεται η διοίκηση-διαχείριση ΕΠ που προικίζεται με σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες. Ουσιαστικά, θα πρόκειται για αυτοδιαχείριση του πάρκου μέσα σε συγκεκριμένα όμως πλαίσια, ώστε η απαλλαγή από άδειες και εγκρίσεις να συμβαδίσει με πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

6. Προβλέπεται διαδικασία μεταβίβασης της διαχείρισης, αλλά και των κοινωφελών υποδομών στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Επίσης, συμπεριλήφθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης της διαχείρισης των ΒΙΠΕ στους οικείους ΟΤΑ.

7. Για τις εξωτερικές υποδομές αφενός προβλέπεται να λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη βιωσιμότητας ως κόστος και αφετέρου προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησής τους.

8. Για τις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις καθορίζεται ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εξυγίανσης, με δίκαιο επιμερισμό του κόστους, ώστε να αναβαθμίζονται οι υποδομές χωρίς να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να τηρείται η γενική αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει».

9. Ειδικά για την Αττική θεσπίζονται και πολεοδομικά πλεονεκτήματα για περιοχές που θα υποστούν περιβαλλοντική εξυγίανση.

10. Προβλέπονται επιχορηγήσεις για τη δημιουργία υποδομών σε EΠ και θεσπίζονται κυρώσεις και μεταβατικές διατάξεις.

Σχόλια