Τήρηση Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων

0

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/3692, προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στο Μητρώο θα καταχωρούνται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία που σχετίζονται με την αναδοχή ανηλίκων, όπως: α/ η επωνυμία του εξουσιοδοτημένου φορέα που υλοποιεί την αναδοχή, β/ το ονοματεπώνυμο του ανηλίκου που τοποθετείται σε ανάδοχη οικογένεια, γ/ το ονοματεπώνυμο των γονέων και των μελών της βιολογικής οικογένειας του ανηλίκου, δ/ το ονοματεπώνυμο των αναδόχων γονέων και ε/ ο αριθμός της απόφασης που κηρύσσει την αναδοχή, είτε αυτή είναι δικαστική απόφαση, είτε απόφαση αρμόδιου υπηρεσιακού οργάνου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται από τους εξουσιοδοτημένους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων στην Ελλάδα σε ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων άμεσα με την τοποθέτηση του ανηλίκου για φροντίδα στην ανάδοχη οικογένεια και το αργότερο σε προθεσμία ενός μηνός από την τοποθέτηση. Το ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων και σε κάθε περίπτωση σημαντικής αλλαγής της κατάστασης της αναδοχής. Επίσης, το ανάδοχο ενήλικο τέκνο έχει δικαίωμα να πληροφορείται για τα στοιχεία που κρατούνται στο Μητρώο που αφορούν την ταυτότητα των βιολογικών γονέων του και των αναδόχων γονέων του. Υπεύθυνος του Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 

Σχόλια