Το Ε.Ε.Α. για το Πτωχευτικό Δίκαιο και τη 2η ευκαιρία

0

14 Δεκεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου

Το Ε.Ε.Α. έχει αγωνιστεί τα τελευταία τρία χρόνια για να αναδείξει το σημαντικό ζήτημα, και ταυτόχρονα έλλειμμα της ελληνικής έννομης τάξης, της παροχής 2ης Ευκαιρίας στους Έντιμους Πτωχεύσαντες. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι έφτασε η ώρα να εκσυγχρονιστεί το Πτωχευτικό Δίκαιο με την εισαγωγή σύγχρονων διατάξεων για την απαλλαγή του Μη δόλιου πτωχεύσαντα από τις οφειλές της επιχείρησης. Σε λίγες ημέρες οι νέες διατάξεις θα είναι Νόμος του Κράτους και θα δοθεί ελπίδα σε δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίους που απελπισμένοι οδηγούνται σε απόγνωση τα χρόνια της Κρίσης.

Βασική Αρχή μιας 2ης Ευκαιρίας είναι η ολοκληρωτική παροχή της. Η πλήρης άρση των εμποδίων σε έναν μικρομεσαίο που επιθυμεί να δοκιμάσει και πάλι την τύχη του στον επιχειρηματικό Στίβο. Με βάση αυτή την Αρχή το ΕΕΑ καταθέτει τις παρατηρήσεις του επί του Σχεδίου Νόμου που ήδη κατατέθηκε στην Βουλή.

ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Ν3588/2007 – ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές (και ειδικά τα άρθρα 167-169) ορίζεται ότι (κυριότερα σημεία):

1. Δυο χρόνια μετά την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου για την πτώχευση μιας επιχείρησης (ή και νωρίτερα αν παύσει η πτώχευση νωρίτερα), ο Οφειλέτης καταθέτει αίτηση απαλλαγής του από τα χρέη της πτωχευτικής περιουσίας
2. Για να γίνει δεκτή η αίτηση προϋπόθεση είναι η κήρυξη του Οφειλέτη ως Συγγνωστού. Τα κριτήρια κήρυξης ως συγγνωστού ενός Οφειλέτη είναι η επίδειξη καλής πίστης κατά την κήρυξη της πτώχευσης και κατά τη διάρκειά της, η συνεργασία του με τα όργανα της πτώχευσης και η απουσία δόλου που οδήγησε στην πτώχευση.
3. Το Δικαστήριο, σε διάστημα 60 ημερών από την συζήτηση της αίτησης, αποφασίζει ταυτόχρονα για το αν ο Οφειλέτης είναι συγγνωστός και για το ποσό των οφειλών από το οποίο απαλλάσσεται.
4. Δεν απαλλάσσεται ο Οφειλέτης από οφειλές που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
5. Μόλις απαλλαχτεί ο Οφειλέτης παύει το δικαίωμα προσωποκράτησης του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικό Νόμο.
6. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις πτωχεύσεων
 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

1. Οι νέες ρυθμίσεις τονίζουν την λέξη ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ δημιουργώντας διαχωρισμό ανάμεσα στους επιχειρηματίες με ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις (οι οποίοι συμπτωχεύουν μαζί με την επιχείρηση) και στους επιχειρηματίες με κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (οι οποίοι δεν συμπτωχεύουν μαζί με την επιχείρηση αλλά καθίστανται ως Οφειλέτες για τις υποχρεώσεις της).
2. Με δεδομένο ότι το 55% των πτωχεύσεων αφορά κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων αποτελεί, αναλογικά, μεγαλύτερους εργοδότες από τις προσωπικές και ατομικές επιχειρήσεις, το ΕΕΑ προτείνει την απαλοιφή κάθε διαχωρισμού ως προς την νομική μορφή της επιχείρησης που πτωχεύει. Ως Οφειλέτης ορίζεται κάθε πρόσωπο που εκπροσωπεί μια επιχείρηση και το οποίο επιβαρύνουν οι οφειλές αυτής.
3. Η πρόταση Νόμου ορίζει ότι παύει η προσωποκράτηση του συγγνωστού. Κατ΄αναλογία πρέπει να παύσει και το αξιόποινο των πράξεών του, ως νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρχει 2η Ευκαιρία καθώς θα φυλακιστεί (ως έχων δόλο, πχ επιταγές) για οφειλές που την ίδια στιγμή έχουν κριθεί ως μη δόλιες (αφού κρίθηκε συγγνωστός).
4. Η απαλλαγή του Οφειλέτη θα πρέπει να γίνει για τις οφειλές της επιχείρησης με οποιαδήποτε ιδιότητα αυτός τις ανέλαβε. Δηλαδή είτε ως εγγυητής είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος. Για παράδειγμα μια σύμβαση τραπεζικού δάνειου φέρει επάνω της δυο υπογραφές του Οφειλέτη, μια ως νομίμου εκπροσώπου και μια ως εγγυητή. Αν απαλλαχτεί μόνο ως προς την ιδιότητα του Νομίμου εκπροσώπου δεν προκύπτει 2η Ευκαιρία.
5. Αναφορικά με το άρθρο 169 παρ. 2. που ορίζει ότι «Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο ή βαρεία αμέλεια.» το ΕΕΑ πιστεύει ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά εμπόδια λειτουργίας της 2ης Ευκαιρίας καθώς σχεδόν όλα τα χρέη μιας επιχείρησης χαρακτηρίζονται σήμερα στην Ποινική Δικαιοσύνη ως «δόλια». Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 167 παρ. 1 του Νόμου που προτείνεται και την αιτία με βάση την οποία θα κριθεί Συγγνωστός ο Οφειλέτης. Αν η πτώχευση δεν προέκυψε με δόλιες ενέργειες του σημαίνει ότι οι οφειλές του προς τρίτους (δηλαδή η έννοια της Πτώχευσης-αδυναμία εξυπηρέτησης οφειλών) δημιουργήθηκαν χωρίς δόλιες ενέργειές. Θα έχουμε το φαινόμενο να αποφασίζει το Πολυμελές δικαστήριο ότι ο Οφειλέτης δεν είχε δόλο και πτώχευσε και ταυτόχρονα να αποφασίζει το ίδιο Δικαστήριο ότι είχε δόλο για μέρος των οφειλών (που μπορεί να είναι και πλειοψηφικό, πχ επιταγές). Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η διάταξη να είναι πλήρως απαγορευτική, θα πρέπει το Δικαστήριο να εκτιμά ελεύθερα για το αν μπορούν να εξοφληθούν τα συγκεκριμένα χρέη και να αποφασίζει ανάλογα.
6. Ιδιαίτερη πρόνοια θα πρέπει να δοθεί
6.1. για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη πτωχεύσει και έχει κριθεί (ή ακόμα δεν έχει κριθεί) ως Συγγνωστός ο Οφειλέτης (θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της Απαλλαγής),

6.2. για τις επιχειρήσεις που πρακτικά έχουν σταματήσει την λειτουργία τους χωρίς να έχουν προσφύγει στο Πτωχευτικό Δικαστήριο, και οι οποίες αδυνατούν να επιτύχουν απόφαση πτώχευσης καθώς δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (κριτήριο απόρριψης της αιτήσεως πτώχευσης)

6.3. για τους κληρονόμους φυσικών προσώπων που έχουν επιβαρυνθεί με τα πτωχευτικά χρέη συγγενών τους που απεβίωσαν

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας στηρίζει δυναμικά κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των έντιμων επιχειρηματιών καθώς και κάθε μέτρο εις βάρος των ελαχίστων δόλιων επιχειρηματιών που αποτελούν αγκάθι στην Κοινωνία μας.

Ειδικά στο θέμα της 2ης Ευκαιρίας στους Έντιμους πτωχεύσαντες η δράση του ΕΕΑ ξεκινάει από το 2013 , με συστηματικές ενέργειες, διαβουλεύσεις, μελέτες, προτάσεις, εκδηλώσεις έως και την πρόσφατη συμμετοχή του ΕΕΑ στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης Ευκαιρίας σε επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες».

 
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.

Σχόλια