Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για το φόρο εισφοράς

0

Αντίθετο με την κοινοτική νομοθεσία χαρακτήρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον ελληνικό νόμο 1676/86, σύμφωνα με τον οποίο απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισφοράς οι ναυτιλιακές εταιρείες σε περίπτωση που μεταφέρουν την έδρα τους στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος.

Το Δικαστήριο, αποδεχόμενο σχετική προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκρινε ότι για να απαλλαγούν κεφαλαιουχικές εταιρείες από την επιβολή της εισφοράς, θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και εφόσον το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση κατέχουν το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η απαλλαγή δίνεται μόνο μετά από ενημέρωση της Επιτροπής και εφόσον συντρέχουν λόγοι φορολογικής δικαιοσύνης ή κοινωνικοί ή αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων.

Το Δικαστήριο ωστόσο καταλήγει ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη ότι όλοι οι παραπάνω λόγοι ισχύουν για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες.