Το νέο σχέδιο του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

0

Αναλυτικά η Ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: 

Αθήνα, 18-2-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 95

   Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 το σχέδιο της Επιτροπής για την αναμόρφωση του ΚΟΔΚΔΛ. Οι εργασίες της Επιτροπής ξεκίνησαν πριν δύο ακριβώς χρόνια. Η Ένωσή μας εγκαίρως εργάστηκε στην κατεύθυνση κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προτάσεων, το οποίο συνέταξε μετά από γόνιμη ανταλλαγή απόψεων όλων των μελών του Προεδρείου του ΔΣ και έθεσε υπόψη των συναδέλφων τον Απρίλιο του 2017. Τις προτάσεις μας τις καταθέσαμε και τις υποστηρίξαμε στην αρμόδια Επιτροπή, με τους εκπροσώπους μας, Χαράλαμπο Σεβαστίδη και Ακριβή Ερμίδου, καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λειτούργησε η Επιτροπή. Πολλές από αυτές υιοθετήθηκαν, άλλες πάλι απορρίφθηκαν. Επιχειρήθηκε η εισαγωγή διατάξεων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες του δικαστικού συστήματος και στην υφιστάμενη υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε από την τελευταία τροποποίηση του ΚΟΔΚΔΛ. Η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου Κώδικα στη ρύθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Δικαιοσύνης αλλά και στην επαγγελματική μας καθημερινότητα, καθιστούν επιβεβλημένη την ενημέρωση των μελών μας τόσο για τις αλλαγές που προωθούνται –με ιδιαίτερη επισήμανση των προτάσεων που η Ένωσή μας κατέθεσε-, όσο και για την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής επί του σχεδίου αλλά και του τελικού σχεδίου που συνέταξε η Επιτροπή.