Το νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο

0

Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή τo οριστικό σχέδιο νόμου με τίτλο “”Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το εθνικό κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις””.

Με τα άρθρα 1, 2 και 3 του σχεδίου νόμου επέρχονται τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες :

1. Αυτοχρηματοδότηση της κτηματογράφησης μέσω του «τέλους κτηματογράφησης» και οικονομική ενίσχυση των κτηματολογικών γραφείων

α) Το πρώτο σκέλος θα είναι 35 € ανά δικαίωμα, με εξαίρεση τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) για τους οποίους θα καταβάλλεται τέλος 20 €. Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, το τέλος αυτό θα καταβάλλεται το πολύ για δύο αγροτικές ιδιοκτησίες, έστω και αν δηλώνονται περισσότερες από τον ίδιο δικαιούχο.

β) Το δεύτερο σκέλος θα είναι το 1%ο της πέραν των 20.000 Ευρώ αξίας του ακινήτου που θα προκύπτει από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο. Το σκέλος αυτό θα επιμερίζεται στους τυχόν συνδικαιούχους (συγκυρίους ή επικαρπωτή). Έτσι οι ιδιοκτησίες μέχρι 20.000 Ευρώ δεν θα επιβαρύνονται με αυτό το σκέλος του τέλους κτηματογράφησης. Σε κάθε περίπτωση ως ανώτατο ύψος του αναλογικού αυτού σκέλους του τέλους κτηματογράφησης ορίζεται το ποσό των 900 Ευρώ. Σημειώνεται εδώ ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν το αναλογικό τέλος να ανέρχεται σε ποσοστό 1,4%ο, αλλά λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών κρίθηκε τελικά επαρκές το 1%ο.

Τέλος, προβλέπεται τέλος ύψους 5 Ευρώ για την έκδοση πιστοποιητικών και την επεξεργασία των αιτήσεων διορθώσεως και των ενστάσεων, έτσι ώστε με μικρό κόστος για τον πολίτη να καλύπτεται η συνολικά μεγάλη δαπάνη που αντιστοιχεί στις σχετικές εργασίες.

2. Απλούστευση και βελτίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης

3. Απλοποίηση διαδικασιών στο στάδιο της λειτουργίας του κτηματολογίου προς τον σκοπό της βελτίωσης του τελικού κτηματολογικού προϊόντος

α) Εν πρώτοις, δίνεται η δυνατότητα στον υποθηκοφύλακα-προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου να διορθώνει, ύστερα από απλή αίτηση των ενδιαφερομένων όχι μόνο τα λεγόμενα πρόδηλα σφάλματα, τα οποία ο νόμος περιορίζει σε σφάλματα ως προς το ονοματεπώνυμο, ή απλά αριθμητικά σφάλματα, αλλά να επιχειρεί και άλλες διορθώσεις, υπό προϋποθέσεις που εγγυώνται ότι δεν θα πρόκειται για αυθαίρετες κρίσεις..

β) Πέραν αυτών, πρέπει να επιταχυνθεί και απλουστευθεί η διαδικασία δικαστικής διορθώσεως των εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», δηλαδή στις περιπτώσεις που κάποιος πολίτης δεν δήλωσε μεν την ιδιοκτησία του, έχει όμως τους τίτλους του και εμφανίζεται μετά το πέρας της κτηματογράφησης ζητώντας να διορθωθεί η σχετική εγγραφή στο κτηματολόγιο. Σήμερα η διόρθωση γίνεται μόνο μέσω αυστηρής, πολυδάπανης και μακρόχρονης δικαστικής διαδικασίας, Με το σχέδιο νόμου οι διορθώσεις αυτού του τύπου θα γίνονται πλέον με την πολύ απλή, σύντομη και ολιγοδάπανη διαδικασία της «εκούσιας δικαιοδοσίας», στην οποία το δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία, η διαδικασία ολοκληρώνεται συντομότατα και δεν συνεπάγεται κόστος μεγαλύτερο των 400 Ευρώ. Με τον τρόπο αυτό και η εγγύηση του δικαστικού ελέγχου διατηρείται και οι συναλλαγές διευκολύνονται.

γ) Επιπλέον, με τις νέες διατάξεις λύνεται και το πρόβλημα που αφορά στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του εμβαδού που καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο και του εμβαδού του συμβολαίου. Με τις νέες διατάξεις γίνονται δεκτές αποκλίσεις μέχρι της τάξεως του 10%, μεταξύ του εμβαδών αυτών, με συνέπεια να μην κωλύεται η έκδοση οικοδομικής άδειας, η μεταβίβαση του οικοπέδου κλπ. Για διαφορές μεγαλύτερες αυτού του ποσοστού βεβαίως υφίσταται πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί διοικητικά ή δικαστικά. Σχετικώς θα δοθούν οδηγίες προς τις πολεοδομίες, με την οποία θα καθίσταται σαφές, ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται ως δεσμευτικό το εμβαδόν του Κτηματολογίου.

δ) Τέλος, επιλύεται σειρά άλλων διαδικαστικών προβλημάτων, που ταλαιπωρούν σήμερα τους πολίτες στις συναλλαγές με τα κτηματολογικά γραφεία.

Επίσης επέρχονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων:

1. Τίθενται περιορισμοί στην ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».

2. Καταργείται η δυνατότητα εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων στην 3η τάξη του Μητρώου εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), χωρίς εφαρμογή του τύπου κατάταξης.

3. Τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2β του ν. 3263/04, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και στο μέλλον να μειωθεί και προπαντός να ελέγχεται η ευχέρεια της Προϊσταμένης Αρχής να ακυρώνει διαγωνισμούς με την αιτιολογία ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν είναι ικανοποιητικές και συμφέρουσες. Στο εξής για την ακύρωση διαγωνισμού για το λόγο αυτό απαιτείται η γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου Υπουργείου ή Περιφέρειας.

4. Προβλέπεται για πρώτη φορά η συμμετοχή εκπροσώπων των εργοληπτικών οργανώσεων στα τεχνικά συμβούλια των φορέων του δημόσιου τομέα, τα οποία έχουν σημαντικές γνωμοδοτικές αρμοδιότητες τόσο στη φάση της ανάθεσης όσο και της εκτέλεσης των δημοσίων έργων. Πρόκειται για πάγιο αίτημα των εργοληπτικών οργανώσεων, που υλοποιείται με σκοπό την μέγιστη δυνατή διαφάνεια στους διαγωνισμούς και στη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων.

Επίσης και οι οργανώσεις των μελετητών συμμετέχουν πλέον στο τεχνικό συμβούλιο μελετών της Γ.Γ.Δ.Ε. αλλά και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών του Υπουργείου, με τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν ακόμα τροποποιήσεις στη νομοθεσία ανάθεσης μελετών και διατάξεις για τα μηχανήματα Έργων , τα θέματα Συντήρησης και ευθύνης δημόσιων οδών και την αντιπλημμυρική Προστασία .

Σχόλια