Το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

0

 

Με το κατατεθέν σχέδιο νόμου προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη δύο οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η ρύθμιση θεμάτων μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά η προτεινόμενες ρυθμίσεις συνιστούν:
– Την ρύθμιση της εκκρεμότητας της δυνατότητας κτήσης ιθαγένειας σε τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα, μετά την έκδοση της 460/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν3838/2010 και του άρθρου 24 του ν.3838/2010.

– την ενσωμάτωση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία.

– την προσθήκη διατάξεων με τι οποίες διορθώνονται παροράματα που υφίστανται στον “Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης” (ν.4152/2014).
 

Τροποποιούμενες / καταργούμενες διατάξεις