Το ΣτΕ ανέστειλε διορισμούς γενικών διευθυντών

0

Το Γ Tμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον κ. Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρο του ΣτΕ ανέστειλε με απόφασή του την εκτέλεση αποφάσεων των υπουργών Παιδείας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για διορισμό νέων γενικών διευθυντών στα δύο υπουργεία.

Σύμφωνα με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο:

«Το αρμόδιο, για την τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, διοικητικό όργανο, προκειμένου να ασκήσει νομίμως αυτή την αρμοδιότητά του, πρέπει να λάβει πλήρη γνώση του προηγουμένως εκδοθέντος πρακτικού του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο προέβη στην επιλογή των εν λόγω Προϊσταμένων.

Κατά συνέπεια, η διαβίβαση στο όργανο που αποφασίζει την τοποθέτηση απλής βεβαίωσης που υπογράφει ο γραμματέας του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου «με εντολή του Προέδρου», στην οποία αναφέρονται μόνον τα ονόματα των υπαλλήλων που επελέγησαν, δεν καλύπτει την απαίτηση του νόμου για πλήρη ενημέρωση του αποφασίζοντος την τοποθέτηση οργάνου.

«Η προβλεπόμενη από τον Υπαλληλικό Κώδικα χορήγηση σχετικής βεβαίωσης αφορά τους «ενδιαφερόμενους υπαλλήλους» και όχι το διοικητικό όργανο που κατά νόμο πρέπει να ασκήσει την αρμοδιότητα της τοποθέτησης των επιλεγέντων, μετά πλήρη ενημέρωση σχετικά με την προηγηθείσα κρίση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Σχόλια