Το ΣτΕ για τη συνέχεια των Ανεξάρτητων Αρχών

0

Με την υπ αριθμό 858/2010 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του στην περίπτωση λήξης της θητείας ορισμένων μελών και μέχρι την αντικατάστασή τους από άλλους. Το ΣτΕ αναφέρει στην απόφασή του ότι η ρύθμιση του νόμου 3051/2002, κατά την οποία «η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων», ερμηνευόμενη σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής, δεν αντίκειται στην πρόβλεψη του Συντάγματος που καθιερώνει το ορισμένο της θητείας των μελών των αρχών αυτών, αλλά, αντιθέτως, αποβλέπει θεμιτώς στη συνέχιση λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, προκειμένου να εκπληρώνουν τη συνταγματική αποστολή τους αδιαλείπτως, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της θητείας ορισμένων μελών και της επιλογής των νέων μελών. Η άποψη ότι έως την επιλογή νέων μελών δεν μπορεί να υπάρξει νόμιμη συγκρότηση της αρχής, διευκρινίζει το ΣτΕ, θα οδηγούσε στην ανυπαρξία ελέγχου των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, παραβαίνοντας την αρχή του κράτους δικαίου. Το ζήτημα, πάντως, θα κριθεί “λόγω σπουδαιότητας” από την επταμελή σύνθεση του Δ Τμήματος του ΣτΕ, την 11η Μαΐου.;

Σχόλια