Το ΣτΕ για την ενημέρωση των αρχών επί της σύναψης συμβάσεων μερικής απασχόλησης

0

Αντίθετο στη Νομολογία του ΔΕΕ κρίθηκε από το ΣΤ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το μέτρο σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται η κοινοποίηση στα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης. Ειδικότερα, το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2008 έχει κρίνει ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα η Οδηγία 97/81 απαγορεύει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλουν με νομοθετικά μέτρα αυτή την πρακτική. Με την υπ’ αριθμό 913/2011 απόφασή του, το ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ παρέπεμψε, λόγω μείζονος σπουδαιότητας, το όλο ζήτημα στην αυξημένη, επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος.Η επίμαχη νομοθεσία προβλέπει ότι οι εργοδότες και εργαζόμενοι όταν υπογράφουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης, οφείλουν μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της, να τη γνωστοποιούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι η σύμβαση καλύπτει σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει ότι κάθε εργοδότης που έχει υπογράψει συμβάσεις μερικής απασχόλησης, υποχρεούται μέσα σε διάστημα εννέα μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 2639/1998, να υποβάλει στην Επιθεώρηση Εργασίας συγκεντρωτική κατάσταση με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Στην απόφασή του, το τμήμα του ΣτΕ επισημαίνει ότι από την έναρξη ισχύος του Ν. 2639/1998 (2.9.1998) “δημιουργείται τεκμήριο από την παράλειψη του εργοδότη να γνωστοποιήσει εμπροθέσμως στην Επιθεώρηση Εργασίας την κατάρτιση με τον μισθωτό έγγραφης συμβάσεως μερικής απασχολήσεως ή να υποβάλει εμπροθέσμως σ’ αυτήν κατάσταση για τις έγγραφες συμβάσεις μερικής απασχολήσεως που είχαν καταρτισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου”. Όμως, το τεκμήριο αυτό -συνεχίζει η δικαστική απόφαση- “είναι μαχητό, εφ’ όσον δεν ορίζεται το αντίθετο στο νόμο και συνεπώς ανατρέπεται, εάν αποδειχθεί ότι οι συμβάσεις αυτές αφορούσαν πράγματι μερική και όχι πλήρη απασχόληση”. Παράλληλα, ωστόσο, οι δικαστές προσθέτουν ότι, σύμφωνα με απόφαση του ΔΕΚ της 24ης Απριλίου 2008 που αφορά τη συμβατότητα της νομοθεσίας της Ιταλίας προς την οδηγία 97/81, “ η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία μερικής απασχολήσεως, η οποία προσαρτάται στην Οδηγία 97/81, απαγορεύει εθνική ρύθμιση, η οποία επιβάλλει την κοινοποίηση στη διοίκηση ενός αντιγράφου των συμβάσεων εργασίας μερικής απασχολήσεως εντός 30 ημερών από της συνάψεώς τους”. Εν κατακλείδι, οι δικαστές της πενταμελούς σύνθεσης του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ, επισημαίνουν ότι από όσα έγιναν δεκτά από το ΔΕΚ και το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης γεννάται το ζήτημα “κατά πόσον έχει άμεσο εφαρμογή ή όχι η ρήτρα 5 της ενσωματωμένης συμφωνίας-πλαισίου στην Οδηγία 1997/81 ΕΚ και της συμβατότητας ή όχι της διατάξεως του άρθρου 2 του ν. 2639/1998 προς την άνω ρήτρα 5 της ενσωματωμένης συμφωνίας-πλαισίου στην Οδηγία 1997/81 ΕΚ”.

Σχόλια