Το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αναδασώσεις

0

Με μια ιδιαιτέρως επίκαιρη απόφαση ((1104/06, Ε Τμήμα), το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνει σκόπιμες επεξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία των αναδασώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση του ανωτάτου Δικαστηρίου, κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων (ολική ή μερική καταστροφή από πυρκαγιά ή άλλη αιτία).

Μάλιστα το ΣτΕ επισημαίνει ότι πριν από την κήρυξη της αναδάσωσης, η οποία χωρεί υποχρεωτικά όταν διαπιστωθεί η συνδρομή των παραπάνω νομίμων προϋποθέσεων, δεν απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, κλήση του ενδιαφερομένου σε ακρόαση, ούτε η προηγουμένη επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων ως προς το χαρακτήρα της έκτασης αυτής ως δασικής ή μη.

Παράλληλα το ΣτΕ επισημαίνει ότι η απόφαση για την αναδάσωση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης, ενώ στο κείμενο της απόφασης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο δρουν οι καταπατητές για να επιτύχουν τους άνομους σκοπούς τους.