Τόπος συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

0

ΦΕΚ B 2681/2018   6 Ιουλίου 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 100 του Συντάγματος.

β) του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 345/1976 «περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου» (Α’ 141).

γ) του άρθρου 18 παρ. 1 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 35).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α’ 98).

3. Το π.δ. 125/5-11 -2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το με αριθμ. 87/7-6-2018 έγγραφο του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως τόπο συνεδριάσεων του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, από την 30η Μαΐου 2018, την αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Σχόλια