Τοποθέτηση Προϊσταμένων στο υπουργείο Οικονομικών, σε εφαρμογή της 1206/2015 ΣτΕ

0

ΔΔΑΔ Γ 1132523 ΕΞ 2019 Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης, Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων και Δημόσιας Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1206/2015 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019 – Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1132523 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ – ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Χαντζάρα
Τηλέφωνο:2103375195
Fax:210-33.75.990
e-mail:k.chantzara@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης, Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων και Δημόσιας Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1206/2015 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 34 παρ. 1, 36 παρ. 1, 2 και 9, 29 παρ. 3, 38 παρ. 1, 2 και 5 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 παρ. 1 και 11 παρ. 1 αντίστοιχα του ν. 3260/2004 (Α’ 151), και ίσχυαν
β) των άρθρων 11 παρ. 2 και 6 και άρθρου 20 του ν. 3260/2004 σε συνδυασμό με τα άρθρα 82 παρ. 7 και 83 του ν. 2683/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2738/1999 (Α’ 180) και ίσχυε,
γ) του π.δ. 284/1988 (Α’128), 551/1988 (Α’ 259) και π.δ. 167/1996 (Α’128) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ίσχυαν,
δ) του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2343/1995 (Α’ 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ίσχυαν
ε) του άρθρου 14, 17 και 41 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 (Α’94), όπως ισχύουν,
στ) των άρθρων 13 και 15 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την υπ’ αριθμ. 1206/2015 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 1039760/814/0001Α/21.04.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία τοποθετήθηκαν ως Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης, Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων και Δημόσιας Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών οι Νικόλαος Κάββουρας, Δικαίος Λεβάκος, Χρήστος Γιαννόπουλος και Ευάγγελος Αποστολάτος αντιστοίχως και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1107111 ΕΞ 2015/29.07.2015 ερώτημα του Υπουργού Οικονομικών προς το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (άρθρο 160 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), περί αναδρομικής επιλογής πρώην υπαλλήλου για τις θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1206/2015 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

6. Τα επισυναπτόμενα, στο από 29.08.2019 εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα της Γραμματέως του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αποσπάσματα Πρακτικών με αριθμό 29 της συνεδρίασης της 16ης Νοεμβρίου 2018 καθώς και με αριθμό 30 της συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου 2018 του εν λόγω Συμβουλίου, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1107111 ΕΞ 2015/29.07.2015 σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.1. Τοποθετούμε τον Νικόλαο Κάββουρα του Δημητρίου ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, επιλεγείς για την εν λόγω θέση από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής
Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1206/2015 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το διατακτικό της ως άνω (απόφασης).
Α.2. Τοποθετούμε τον Παναγιώτη Δάνη του Διονυσίου ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, επιλεγείς για την εν λόγω θέση από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1206/2015 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το διατακτικό της ως άνω (απόφασης).
Α.3. Τοποθετούμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο του Ηλία ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, επιλεγείς για την εν λόγω θέση από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1206/2015 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το διατακτικό της ως άνω (απόφασης).
Α.4. Τοποθετούμε τον Ευάγγελο Αποστολάτο του Σωκράτη ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, επιλεγείς για την εν λόγω θέση από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1206/2015 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το διατακτικό της ως άνω (απόφασης).

Β. Τα έννομα αποτελέσματα της εν λόγω απόφασης ανατρέχουν στον χρόνο έναρξης ισχύος της αρχικής ακυρωθείσας απόφασης (υπ’ αριθ. 1039760/814/0001Α/21.04.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών) και για το χρονικό διάστημα της εν λόγω θητείας, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Σχόλια