Τροπολογία για εξαίρεση αυθαιρέτων

0

Οι ρυθμίσεις εμπεριέχονται σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκών Οδηγιών. Όπως επισημαίνεται, στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4178/2013 δεν υπάγονται κτίσματα που κρίθηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Αντιθέτως, η διάταξη φαίνεται να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εκκρεμών υποθέσεων, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη υπαγωγής και δεν έχει καταβληθεί το σχετικό παράβολο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η απαγόρευση δήλωσης στον ν.4178/13 αυθαιρέτων κτισμάτων που κρίθηκαν ως τέτοια με τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης (ή εκκρεμείς δίκες) αφορά μόνο σε εκείνα, για τα οποία δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησης κατά την ημερομηνία ψήφισης της τροπολογίας, ενώ αντιθέτως με όσα ισχύουν σήμερα, η υπαγωγή απαγορεύεται μόνο για όσα κτήρια ήταν ημιτελή πριν από τις 28.7.2011.

Τέλος, η ρύθμιση δεν αφορά αυθαίρετα σε δάση, αιγιαλό, αρχαιολογικούς χώρους.

Σχόλια