Τροπολογία για κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια

0

H δυνατότητα οργάνωσης κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών από ελληνικά και ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού περιλήφθηκε σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή από την υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από κοινού σε ελληνικό και σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, καθώς και η δυνατότητα, μέρος των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημίων της ημεδαπής, να γίνονται, εκτός από την Ελλάδα, και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα θα καταρτίζουν ειδικό πρωτόκολλο ,στο οποίο θα καθορίζονται το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος , τα επιστημονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού από κάθε ίδρυμα και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο.

Αξίζει να σημειωθεί πως με άλλη τροπολογία της υπουργού Παιδείας προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού για τρία τουλάχιστον χρόνια, υποχρεούνται να παραμείνουν εκεί καθόλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Ανάκληση της απόσπασης αυτής θα επιτρέπεται μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.

Σχόλια