Τροπολογία για την επίλυση φορολογικών διαφορών άνω των 300.000 ευρώ

0

Στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης θα παραπέμπονται οι φορολογικές διαφορές με το Δημόσιο άνω των 300.000, της Επιτροπής του άρθρου 70 του ν. 2238/1994, σύμφωνα
με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτοο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις».

Πρόκειται για τις υποθέσεις για τις οποίες είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα η Επιτροπή του άρθρου 70 του ΚΦΕ και οι οποίες δεν είχε καταστεί δυνατό να εξετασθούν από αυτή έως την 31.12.2013.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση με την τροπολογία “επιδιώκεται η εισαγωγή και η εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 των ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφορών του άρθρου 70 Α του Ν. 2238/1994, για τις οποίες είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα, με συνολικό αμφισβητούμενο ποσό άνω των 300.000 ευρώ, οι οποίες είτε δεν είχε καταστεί δυνατό να εξετασθούν από αυτή έως την 31.12.2013 ή, εξετασθείσες, αναπέμφθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση.”

Τη δυνατότητα αυτή έχουν όσοι υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου και η αρμοδιότητα αυτής να αποφανθεί σχετικά, περιορίζεται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Τυχόν βεβαιώσεις οφειλών διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε μετά.