Τροπολογία για το νέο καθεστώς τιμολόγησης των φαρμάκων

0

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία με το νέο τρόπο υπολογισμού της τιμής των φαρμάκων. Η τιμή θα καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο των τριών εκάστοτε φθηνότερων χωρών της EE, οδηγώντας σε αυξήσεις σε χίλια περίπου φθηνά σκευάσματα, κόστους έως 3 ευρώ μέχρι σήμερα, καθώς και στα εγχωρίως παραγόμενα.

Περαιτέρω, προβλέπεται μείωση κατά 20% των τιμών πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας του προϊόντος, δεδομένου ότι κατά την στιγμή εκείνη το πρωτότυπο προϊόν έχει αποσβέσει το κόστος έρευνας και ανάπτυξης.

Επίσης καθιερώνεται πλαίσιο αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε βάρος όσων αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η εισαγόμενη ρύθμιση, αλλά προβλέπονται καιεπιστροφές που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία από την διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτατης ασφαλιστικής τιμής και της καθαρής τιμής του φαρμακευτικού προϊόντος, επί την ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους κατά το προηγούμενο έτος.

Σχόλια