Τροπολογίες στο ν/σ για το κτηματολόγιο

0

Τροπολογία που αφορά στις ερευνητικές εργασίες κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ με τίτλο «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας ορίζονται τα εξής:1.Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται αμοιβές ερευνητικών εργασιών στην προεκτιμώμενη αμοιβή και αντίστοιχα στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, τίθεται στην προκήρυξη της σύμβασης η προβλεπόμενη ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών εργασιών, καθώς και η προεκτιμώμενη αξία τους (στο σύνολο και ανά μονάδα) και οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά επί της αξίας αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.Καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω εργασιών που διενεργείται κατόπιν υποβολής σχετικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο. Ειδικότερα η πληρωμή των εργασιών αυτών γίνεται με βάση τις προσφερθείσες τιμές και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου. Για την υπόλοιπη, μη εκτελεσθείσα, ποσότητα μονάδων δεν καταβάλλεται αμοιβή στον ανάδοχο.

Με άλλη τροπολογία του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ αποτυπώνεται σε χάρτες του παραρτήματος του νομοσχεδίου «η συνολική και κατ ενιαίο τρόπο χάραξη: α) του υπογείου έργου του Μετρό της Αθήνας, των σταθμών και των υπογείων ή επιφανειακών πισκευαστικών βάσεων-αμαξοστασίων και φρεάτων αυτού, και β) της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων της, όπως κατασκευάστηκαν, κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικά και πρόκειται να κατασκευασθούν».

Σχόλια