Τροποποίηση του τρόπου διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων

0

ΦΕΚ’ 332 16.2.2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας
Συμβολαιογράφων» (Α ́ 96) όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμό 70280/2012 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων» ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης».
β) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων οφείλουν, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της οριζόμενης με την προκήρυξη ημέρας έναρξης του διαγωνισμού, να υποβάλουν στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου σχετική αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και να προσκομίζουν όσα στοιχεία και δικαιολογητικά απαιτούνται με την απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού».
γ) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 διαγράφεται η φράση «ανά ειρηνοδικειακή περιφέρεια».
δ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 μετά τη φράση «στην παρ. 7 του άρθρου 25» προστίθεται η φράση «του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει».
ε) Στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 6 η φράση «σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με το όγδοο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει».
στ) Στο άρθρο 6 προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής:
«Μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων, όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν, υποβάλλουν αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, εντός 10 εργάσιμων ημερών, στην οποία αναφέρεται με σειρά προτίμησης η έδρα ή οι έδρες των Ειρηνοδικείων που επιθυμούν να διοριστούν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια