Τροποποιήσεις Διατάξεων ΚΠολΔικ και καταργήσεις άρθρων ΑΚ με τον «Κώδικα Κοινοφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και Λοιπές Διατάξεις»

0

Με τον ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» τροποποιούνται μια σειρά διατάξεων και συγκεκριμένα:

1.Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
2.Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3.Τροποποιείται το άρθρο 39Α του ν. 2238/1994
4.Καταργείται ο α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455).
5.Καταργείται το ν.δ. 430/1970 (Α΄ 25).
6. Καταργείται ο ν. 455/1976 (Α΄ 277).
7. Καταργείται το β.δ. 18.9−20.10/1947 (Α΄ 223).
8. Καταργούνται τα άρθρα 1865, 1866 εδάφιο δεύτερο και 1869 του Αστικού Κώδικα.

Ειδικότερα, στο αρ.77 του Ν.4182/2013 για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

1.Στο τέλος της παρ.3του αρ.808 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται εδάφια ως εξής:
α. Εξωτικός εγκαθίσταται ως κληρονόμος κληρονομιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κληρονόμους μόνο με δημόσια διαθήκη.
β. Αν με ιδιόγραφη διαθήκη διαθέτη που δεν είναι εν ζωή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει εγκατασταθεί εξωτικός ως κληρονόμος κληρονομιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κληρονόμους, το δικαστήριο διατάσσει γραφολογική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να αποδειχθεί η γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη. Στην περίπτωση αυτή καλείται υποχρεωτικά στη δίκη, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, το Ελληνικό Δημόσιο.
2. Το άρθρο 813 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν κατά το νόμο το δικαστήριο μπορεί να διορίσει ειδικό κηδεμόνα για τη διεξαγωγή δίκης, ο διορισμός, η αντικατάσταση και η παύση του γίνεται από το δικαστήριο της κληρονομίας. Από το ίδιο δικαστήριο γίνεται και η βεβαίωση ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος εκτός από το Δημόσιο”.
3. Το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 825 Ερμηνεία διαθήκης υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών
Κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση για την ερμηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης με την οποία διαθέτονται περιουσιακά στοιχεία με κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών, εφόσον αναφέρεται στον τρόπο της εκκαθάρισης και γενικά της διαχείρισης και της εκτέλεσης της περιουσίας που έχει διατεθεί για το κράτος ή για κοινωφελή σκοπό, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εφετείου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εποπτεύει την κοινωφελή περιουσία. Αν η κοινωφελής περιουσία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, αρμόδιο είναι το Εφετείο Αθηνών.»

 

Σχόλια